Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnika/nastavnicu razredne nastave

- dana
Poslodavac:
Ju OŠ Malta
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
12.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:23/17, 33/17), člana 9. Pravilnika o radu JU OŠ „Malta“, člana 106. a u vezi
sa članom 75. Pravila JU OŠ''Malta'', člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 35/17), odluka Školskog odbora JU OŠ „Malta“ broj: 01-1076- 5/17 od 21.12.2017. godine i Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11- 34-24108-59-2/17 od 28.12.2017. godine raspisuje se:

K O N K U RS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini za:

1. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ..... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme
od 29. 01. 2018. godine do povratka radnice sa bolovanja, odnosno porodiljskog odsustva a najkasnije
do 31. 08. 2018. godine
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (''Službene novine F BiH'' 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti:
1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)
a. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata,
tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b. diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c. izvod iz matične knjige rođenih,
d. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
e. i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta.

2. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)
a. Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijskoinvalidsko osiguranje,
b. potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim
poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d. potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri
mjeseca),
e. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,
napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja,
profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice
šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h. osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području
Kantona Sarajevo obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o
priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona
Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i. potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na
osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat
koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU OŠ ''Malta'' – Sarajevo, Marka Marulića 27., 71000 Sarajevo sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje
prijedloga za izbor zaposlenika – za poziciju/pozicije broj .....,
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.
Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa
ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kanidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, odnosno od četvrtka 04.01.2018. godine.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare