Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnika/nastavnicu matematike

- dana
Poslodavac:
JU OŠ "Alija Nametak"
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
17.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 100. Pravila JU „Alija Nametak“ Sarajevo, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Odluke Školskog odbora JU OŠ „Alija Nametak“ Sarajevo, broj: 02-1156/17 od 19.12.2017. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24108-11-1/17 od 29.12.2017. godine (školi dostavljeno 8.1.2018.g.), raspisuje se

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini za:
1. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ....... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 29.1.2018. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.8.2018. godine;
2. Nastavnika/nastavnicu njemačkog jezika ....... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 29.1.2018. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.8.2018. godine;
3. Nastavnika/nastavnicu matematike .......1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 29.1.2018. godine do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2018. godine;
4. Nastavnika/nastavnicu informatike ........1 izvršilac, 3 časova nastavne norme sedmično,, na određeno vrijeme od 29.1.2018. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.8.2018. godine;
5. Nastavnika/nastavnicu hemije i kulture življenja .......1 izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično,, na određeno vrijeme od 29.1.2018. godine do povratka radnice sa funkcije direktora, a najkasnije do 9.4.2018. godine;
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (''Službene novine F BiH'' 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti:
OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ) od dana objavljivanja konkursa.
DODATNU DOKUMENTACIJU:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko- invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ( ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje /potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca ( ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FBiH.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za konkurs“, dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Alija Nametak“ Sarajevo, ulica Zaima Šarca 15, 71000 Sarajevo.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za prijavu je srijeda, 17.01.2018. godine.
Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.

(Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu Oslobođenje dana 9.1.2018.)
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare