Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.05.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnika/nastavnica razredne nastave

- dana
Poslodavac:
Osnovna škola Aneks
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
24.05.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 88.i člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-3186/19 od 29.04.2019. godine, primljene 06.05.2019. godine pod brojem 01-97/19 Odluke Školskog odbora broj: 01-693/19 od 10.05.2019. godine, raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
ZA PRIJEM RADNIKA NA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA

1. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
2. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
3. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
4. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
5. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
6. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
7. Nastavnika/nastavnicu bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti - 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
8. Nastavnika/nastavnicu engleskog jezika - 1 izvršilac, puna nastavna norma (19 časova sedmično), na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
9. Nastavnika/nastavnicu njemačkog jezika - 1 izvršilac, 13 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
10. Nastavnika/nastavnicu matematike - 1 izvršilac, 8 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
11. Nastavnika/nastavnicu fizike - 1 izvršilac, 7 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
12. Nastavnika/nastavnicu hemije i kulture življenja - 1 izvršilac, 8 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
13. Nastavnika/nastavnicu biologije - 1 izvršilac, 9 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
14. Nastavnika/nastavnicu geografije - 1 izvršilac, 6 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure , a najkasnije do 31.08.2019. godine,
15. Nastavnika/nastavnicu historije - 1 izvršilac, 11 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure , a najkasnije do 31.08.2019. godine,
16. Nastavnika/nastavnicu tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 1 izvršilac,16 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019.godine,
17. Nastavnika/nastavnicu islamske vjeronauke - 1 izvršilac, 14 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
18. Sekretar škole – 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure , a najkasnije do 31.08.2019. godine,
19. Bibliotekar/bibliotekarka – 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
20. Higijeničar/higijeničarka – 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
21. Higijeničar/higijeničarka – 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure , a najkasnije do 31.08.2019. godine,
22. Higijeničar/higijeničarka – 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme (20 sati sedmično) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure , a najkasnije do 31.08.2019. godine,
23. Servirka za distribuciju obroka – 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019.godine
24. Domar škole – 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine,
25. Ložač – 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure , a najkasnije do 31.08.2019. godine.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu, i to:
Za poziciju od 1. do 17. završen odgovarajući fakultet ili završen drugi ili treći ciklus Bolonjskog studija, odgovarajućeg smjera i zvanja i položen stručni ispit.
Za poziciju 19. završen VSS-VII stepen ili završen drugi stepen Bolonjskog ciklusa za profil bliotekara.
Za poziciju 18. VSS – VII stepen, odnosno najmanje drugi ciklus Bolonjskog studija – Pravni fakultet, diplomirani pravnik.
Za poziciju od 20. do 22. završena osnovna ili srednja škola.
Za poziciju 23. završena SSS III ili IV stepen, uz sanitarnu knjižicu i položen sanitetski minimum
Za poziciju 24. i 25. završena SSS III ili IV stepen stručne spreme, mašinske struke sa položenim ispitom rukovaoca centralnih postrojenja.
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
1. Obavezna dokumentacija:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
2. Dodatna dokumentacija:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od 3 mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH, broj: 2/98, 48/99).

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 1 (jedan) mjesec nakon okončanja konkursne procedure.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.

Prijave s potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte u zatvorenoj koverti - sa naznakom „Prijava na konkurs“ , na adresu:
JU OŠ „ANEKS“ Sarajevo, ulica Vrbovska bb, 71000 SARAJEVO.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje“, dana 16.05.2019. godine.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare