Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik za oblasti Razvojna biologija i Zoologija

- dan
Poslodavac:
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
26.05.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 09.03.2017. g. i
06.04.2017. g., Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 29.03.2017. g. i 26.04.2017. godine, raspisuje
se:
KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika i viših asistenata na
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu
 NASTAVNIKA (sva zvanja) za oblasti: „Razvojna biologija” i “Zoologija“ na Odsjeku za
biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim
vremenom;
 NASTAVNIKA (sva zvanja) za oblast: „Metodika nastave hemije“ na Odsjeku za hemiju
Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim
vremenom;
 NASTAVNIKA (sva zvanja) za oblast: „Hemijska tehnologija“ na Odsjeku za hemiju
Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim
vremenom;
 NASTAVNIKA (sva zvanja) za oblasti: „Organska hemija” i “ Biohemija” na Odsjeku za
hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim
vremenom;
 NASTAVNIKA (sva zvanja) za predmete: “Pedagogija”, “Didaktika”, “Pedagoška
psihologija” i “Partnerstvo obitelji i škole“ na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog
fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;
 VIŠI ASISTENT za oblast: „Metodika nastave matematike i informatike” na Odsjeku za
matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim
radnim vremenom;
 VIŠI ASISTENT za oblasti: “Funkcionalna biologija” i “Biologija ćelije” na Odsjeku za
biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim
vremenom;
 VIŠI ASISTENT za oblasti: “Molekularna biologija” i “Funkcionalna biologija” na Odsjeku
za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim
radnim vremenom;
 VIŠI ASISTENT za oblasti: „Organska hemija“ i „Biohemija“ na Odsjeku za hemiju
Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim
vremenom;
Kandidati za izbor nastavnika dostavljaju:
 Prijavu za koje mjesto nastavnika konkurišu uz obavezu da naznače zvanje u koje se prijavljuju,
u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom. U prijavi je obavezno navesti priloženu
dokumentaciju;
 Biografiju/životopis,
 Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše
(visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I
(prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske
kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu),
 Bibliografiju (priložiti: radove, udžbenike, knjige, monografije i dr.),
 Dokaze o doprinosu u podizanju nastavnog i naučno-istraživačkog kadra.
Kandidati za izbor višeg asistenta dostavljaju:
 Prijavu za koje mjesto višeg asistenta konkuriše uz obavezu navođenja priložene dokumentacije,
 Biografiju/životopis,
 Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta - odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše
(visoke stručne spreme i naučnog stepena magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II
(drugog) ciklusa studija) ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u
inostranstvu,
 Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenim ispitima na diplomskom i dodiplomskom studiju, odnosno
dodatak diplomi I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija,
 Naučne, naučno-popularne i stručne radove,
 Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika.
Minimalni uvjeti za izbor u nastavnička i asistentska zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju
– prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13 i 13/15) i Statutom Univerziteta u
Sarajevu, koji kandidati trebaju ispunjavati i potvrditi dokumentacijom zavisno od zvanja za koje se
prijavljuju.
Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje
o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerene kopije navedenih dokumenata, koja nisu starija od šest
(6) mjeseci.
Svi listovi Prijave sa priloženom dokumentacijom, osim radova, udžbenika, knjiga, monografija i sl.
moraju biti čvrsto uvezani, sa numerisanim stranicama i parafirani od strane kandidata.
Napomena: Biografiju/životopis i bibliografiju treba dostaviti i u elektronskoj formi na CD-u.
Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu Prirodnomatematički
fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 33/III, putem pošte (sa naznakom za
konkurs i koje mjesto) ili direktno na Protokol, soba 319/III (visoka zgrada). Bliže informacije se mogu
dobiti na telefon: 033/723-738.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare