Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik - Tehničke nauke, polje Materijali grana Metalni materijali i grana Karakterizacija materijala

- dan
Poslodavac:
Univerzitet u Zenici
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
24.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICINa osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1800/17 od 31.05.2017.godine, a saglasno Odlukama Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-5742-1/14 od 06.06.2014. godine i broj: 02-34-5007-1/17 od 16.05.2017. godine, Univerzitet u Zenici objavljujeKONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta nastavnikaI

Organizaciona jedinica Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici

Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučnu oblast: „Tehničke nauke“,
polje: „Metalurgija“, grana: „Procesna metalurgija“ 1 izvršilac
Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučne oblasti: „Fizika“
i „Primijenjena fizika“ 1 izvršilac
Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučnu oblast: „Tehničke nauke“,
polje: „Metalurgija“, grana: „Procesna metalurgija“ (Metalurgija neželjeznih metala
i ljevarstvo) 1 izvršilac
Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučnu oblast: „Tehničke nauke“,
polje: „Materijali“, grana: „Metalni materijali“ i grana: „Karakterizacija materijala“ 1 izvršilac
Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučnu oblast: „Tehničke nauke“,
polje: „Metalurgija“, grana: „Mehanička metalurgija“ (Plastična prerada metala) 1 izvršilac


Organizaciona jedinica Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici

Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučnu oblast: „Tehničke nauke“,
polje: „Materijali“, grana: „Metalni materijali“ 1 izvršilac
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

da je nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za navedene oblasti, polje, granu


II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavna zvanja za gore navedene naučne oblasti, polje, granu;
originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka;
izvod iz matične knjige rođenih;
CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidat je dužan vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada. Izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o radu dužni su pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta nastavnika Organizaciona jedinica __________________ Univerziteta u Zenici s naznakom rednog broja upražnjenog radnog mjesta nastavnika – NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare