Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik (sva zvanja) - Analitička hemija

- dan
Poslodavac:
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluka Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 06.10.2017. g.,
26.10.2017. g., 09.11.2017. g. i 14.12.2017. g., te Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 25.10.2017.
g., 29.11.2017.g. i 27.12.2017.g , raspisuje se:

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika i višeg stručnog saradnika na
Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: „Analitička hemija“ na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim
vremenom;

Kandidati za izbor nastavnika dostavljaju:
• Prijavu za koje mjesto nastavnika konkurišu uz obavezu da naznače zvanje za koje se prijavljuju, u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

U prijavi je obavezno navesti priloženu
dokumentaciju;
• Biografiju/životopis,
• Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše
(visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu),
• Bibliografiju (priložiti: radove, udžbenike, knjige, monografije i dr.),
• Dokaze o doprinosu u podizanju nastavnog i naučno-istraživačkog kadra.

Uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu, koji kandidati trebaju ispunjavati i obavezno potvrditi dokumentacijom.

Minimalni uslovi za višeg stručnog saradnika:
- VSS, prirodno-matematički fakultet, odsjek za matematiku;
- naučni stepen magistra iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom najmanje 8 na postdiplomskom studiju ili stepen drugog ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
- pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Izbor u zvanje višeg stručnog saradnika vrši se na period od pet (5) godina s mogućnošću jednog
ponovnog izbora.

Pored Općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uslove utvrđene
članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16).
Kandidati za izbor višeg stručnog saradnika dostavljaju:
• Prijava na Konkurs (u prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju);
• Diploma matičnog fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše (visoke stručne
spreme, naučnog stepena magistra, odnosno diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija po
Bolonji, original ili ovjerena kopija;
• Rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije ako je stečena u inostranstvu;
• Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenim ispitima na postdiplomskom studiju, odnosno dodatak
diplomi I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija,
• Biografija (CV) i bibliografija (spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor - uz
fotokopije radova u prilogu);
• Dokaz o pokazanim naučnoistraživačkim sposobnostima;
• Dokaz o poznavanju stranog jezika.

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerene kopije navedenih dokumenata, koja nisu starija od šest (6) mjeseci.
Svi listovi Prijave sa priloženom dokumentacijom, osim radova, udžbenika, knjiga, monografija i sl.
moraju biti čvrsto uvezani, sa numerisanim stranicama i parafirani od strane kandidata.

Napomena: Biografiju/životopis i bibliografiju treba dostaviti i u elektronskoj formi na CD-u.
Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Prirodnomatematički
fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 33/III, putem pošte (sa naznakom za konkurs i koje mjesto) ili direktno na Protokol, soba 319/III (visoka zgrada).
Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/723-738.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare