Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik razredne nastave

- dan
Poslodavac:
JU OŠ Fadil Bilal
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Šumatac
Rok prijave:
02.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 135. i člana 155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju USK (Sl. glasnik
USK br. 5/2004.) , člana 84. a u vezi s članom 137. Pravila JU škole , člana 10. Pravilnika o radu i odluka
Školskog odbora br. 954/2016. od 15.11.2016. godine, i 973/2016. od 18.11.2016.godine JU OŠ „Fadil Bilal“
Šumatac raspisuje
K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta
Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta:
1.Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnika do povratka
radnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 30.06.2017.godine
2. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 4 sata redovne nastave sedmično, na određeno
radno vrijeme do 30.06.2017.godine;
3. Nastavnik demokracije i ljudskih prava 1 izvršilac, 1 sat redovne nastave sedmično, na određeno
radno vrijeme do 30.6.2017. godine;
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predviđene
NPiP, Zakonom osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o radu i Pravilima
škole.
Potrebna dokumentacija: 1) Prijava na konkurs
2) Dokaz o završenoj školi
3) Izvod iz MKR-ih
4) Uvjerenje o državljanstvu
Navedeni dokumenti moraju biti orginali ili ovjerena fotokopija.
Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o definiranju kriterija za
proglašavanje uposlenika/ca za čijim radom je djelimično ili u potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja
uposlenika/ca iz jedne škole u drugu br. 10-02-12120/2014. od 14.05.2014. godine i Pravilnika sa kriterijima o
bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos br. 10-02-4940-1/2014. od 20.05.2014. godine.
Pored navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs, dostaviti i dodatnu dokumentaciju na
osnovu koje će se, prema Kriteriju, izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata:
- Dokaz o proglašenom tehnološkom višku od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
USK-a
- Uvjerenje o radnom odnosu na neodređeno radno vrijeme sa nepotpunom normom
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Uvjerenje o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
- Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
- Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko školskoj ustanovi
Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica potrebno je
dostaviti sljedeće dokumente:
- Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida
- Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja
- Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog,
nestalog branioca,
- Uvjerenje službe za zapošljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe.
Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i članova njihovih porodica dužni su priložiti posljednje
Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njhov raniji radni odnos nije prestao
njihovom krivicom.
Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom i
Zakonom o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodici sa djecom USK-a potrebno je dostaviti
odgovarajući dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama.
Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjrenje nadležne zdravstvene ustanove
koje ne može biti starije od 6 mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju ( MUP) i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi
krivični postupak (Sud).
Pored bodovanja, Komisija za izbor nastavnika/ca obavit će obavezni intrevju sa kandidatima koji ispunjavaju
uvjete, u prostorijama Škole 05.12.2016godine u 14 sati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se podnose isključivo poštom na adresu: JU OŠ „Fadil Bilal“ Šumatac
Šumatac bb
77234 Šumatac
(prijava na konkurs)
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare