Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik razredne nastave

- dana
Poslodavac:
JU Druga osnovna škola Bosanska Krupa
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bosanska Krupa
Rok prijave:
09.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA SANSKI MOST
JU „DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“
BOSANSKA KRUPA
Broj: 01- 1753/16.
Datum: 21.11.2016.
ŠKOLSKI ODBOR
Na osnovu člana 155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju („Sl. glasnik
USK-a“, broj: 05/04), člana 84. Pravila JU „Druga osnovna škola“ Bosanska Krup i Saglasnosti
ministra Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj:10-34-12131-2/16 od 03.
11. 2016.god. te Odluke Školskog odbora broj:___________/16. od 17.11.2016.godine JU „Druga
osnovna škola“ Bosanska Krupa raspisuje:
K O N K U R S A
za popunu upražnjenih radnih mjesta
I - Na određeno vrijeme do 30.06.2017.godine i to:
-nastavnik razredne nastave PŠ Ostružnica......................... 1 izvršilac
-nastavnik engleskog jezika PŠ Pilana................................ 1izvršilac
-nastavnik njemačkog jezika PŠ Veliki Badić......................6 sati sedmično
-nastavnik tehničke kulture..................................................5 sati sedmično
(4 časa PŠ Veliki Badić i 1 čas PŠ Ostružnica)
-nastavnik hemije.................................................................4 sata sedmično
-radnik na održavanju higijene PŠ Pilana........................... 1 izvršilac
II – Na određeno vrijeme do povratka zaposlenica sa bolovanja a najduže do
30.06.2017.godine i to:
-pedagog škole....................................................................1 izvršilac
- zaposlenik na održavanju higijene....................................1 izvršilac
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uvjete
predviđene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i općem srednjem odgoju i
obrazovanju, Pedagoškim standardima USK-a za osnovno obrazovanje, Pravilnika o odgoju i
obrazovanju,praćenju i ocjenjivanju djece sa teškoćama u razvoju u USK-a, Pravilnikom o radu i
Pravilima škole.
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Kratku biografiju sa kontakt podacima (broj telefona, adresa i e-mail adresa)
2. Diplomu o završenoj školi
3. Za radnike na održavanju higijene Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
4. Izvod iz matične knjige rođenih
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
Izabrani kandidati dužni su po pravosnažnosti odluke o prijemu, a prije stupanja na
posao priložiti:
1. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivični postupak koje izdaje nadležni sud
prema mjestu prebivališta, ne starije od 6 mjeseci
2. Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci
Izbor i prijem kandidata po konkursu izvršit će se prema odredbama Pravilnika sa kriterijima o
bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos („Sl. glasnik USK-a“, broj: 10/14) i
Pravilnikom o dopuni Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni
odnos broj: 10-02-4940-2/2014 od 29.8.2014.godine (u daljnjem tekstu Pravilnik).
Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs
dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko posjeduju), a na temelju koje će se vršiti
bodovanje prema Pravilniku:
- Dokaz o proglašenju tehnološkim viškom od strane nadležne Kantonalne komisije za
zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području USK-a
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
(uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje)
- Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenom na visokoškolskoj ustanovi
- Uvjerenje o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja odgovarajuće stručne
spreme
Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih
porodica, potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:
- Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida
- Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja
- Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida,
poginulog, umrlog, nestalog branitelja
- Uvjerenje službe za zapošljavanje USK da se nalazi na evidenciji za nezaposlene
osobe
Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i članova njihovih porodica dužne
su priložiti posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao
dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom.
Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti
porodica sa djecom i Zakona o socijalnoj zaštiti , zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite
porodice sa djecom USK-a potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz o pripadnosti
navedenim kategorijama.
Svu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Pored bodovanja sa kandidatima će biti obavljen intervju koji će obaviti konkursna komisija škole o
čemu će kandidati biti naknadno obavješteni. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se
da su odustali.
Prijave slati poštom na adresu:
JU „Druga osnovna škola“ Bosanska Krupa sa naznakom „Prijava na konkurs-za popunu
radnog mjesta“.
Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Predsjednik Školskog odbora

Komić Hasan
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare