Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.05.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna škola 6.mart, Hadžići
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Hadžići
Rok prijave:
27.05.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17. i 33/17), člana 10. Pravilnika o radu OŠ „6.mart“ Hadžići, člana 3.11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17) i prethodne saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-9045/19 od 29.04.2019.godine i Odluke Školskog odbora broj: 476/2019 od 13.05.2019.godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj
2018/2019.godini

1. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja... 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019.godine.

USLOVI: Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematiazciji radnih mjesta JU OŠ «6.mart» Hadžići. Uz prijavu na konkurs, kandidati trebaju priložiti: Obaveznu dokumentaciju (kopije):
1. svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
2. diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa).

Dodatnu dokumentaciju (kopije):
1. uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
2. potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
5. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
6. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
7. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
8. osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
9. potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koje izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju. Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika. Kandidati iz člana 12. stav (5) tačke d) i e) Pravilnika će u pisanom obliku putem mejla ili telefonskim putem biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe provjeri radnih i
stručnih sposobnosti izgubit će pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri. Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 14. stav (1) Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs se dostavljaju lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika na adresu: JU OŠ „6. mart“ Hadžići, ul. 6. mart broj 1, 71240 Hadžići. Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljanih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure. Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ 15.05.2019. godine, ostaje otvoren 8 (osam)radnih dana od dana objavljivanja, odnosno krajnji rok za podnošenje prijave je 27.05.2019. godine.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare