Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica razredne nastave

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Dobroševići
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
01.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
JU OŠ „DOBROŠEVIĆI“, SARAJEVO
Ul. Ahatovićka br. 51.
71000 SARAJEVO
Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:10/04,21/06; 26/08: 31/11, 15/13 i 1/16), člana 3 i 14 Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 3/13 i 33/16), Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Odluka Školskog odbora broj 02-669/16 od 17.10.2016. godine i broj:01-721/16 od 16.11.2016.godine
OBJAVLJUJE:
I PONIŠTAVA SE DIO KONKURSA
Poništava se dio konkursa objavljenog dana 23.08.2016. godine u dnevnom listu “Oslobođenje” i to: za radno mjesto pod rednim br. 4.
“Nastavnik/nastavnica razredne nastave- 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme od 01.09.2016.godine do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.06.2017.godine
II RASPISUJE SE
JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
1. Nastavnik/nastavnica razredne nastave- 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme od 01.12.2016.godine do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2017.godine .
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu VSS ili VŠS stručna sprema za kandidate.
Kandidati trebaju dostaviti :
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije)
a) prijavu na konkurs sa kratkom biografijom adresom stanovanja i brojem telefona
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi
c) izvod iz matične knjige rođenih
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije)
a)uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b)uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji
odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom
c)uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja
stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d)uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja
stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
e)uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f)uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona
Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
g)rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h)rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i)uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje
posla koji se traže konkursom,
j)dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u
skladu sa Zakonom i članom 12.Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama kao i javnim ustanovama
na području Kantona Sarajevo („Sl.novine KS 3/13“).
k)pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl.novine KS“ broj 3/13 i 33/16) .
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru zaposlenika, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju koje nije starije od 6 mjeseci, te obavezno i dodatnu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang-liste u skladu sa članom 17 stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs slati na adresu:
JU OŠ „DOBROŠEVIĆI“ – Ahatovićka br. 51. 71000 SARAJEVO sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika.
Nepotpune , neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.
Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kanidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Konkurs će biti objavljen dana, 23.11.2016.godine i bit će otvoren do 01.12.2016.godine.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare