Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 05.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik /nastavnica klavira i korepetitor

- dana
Poslodavac:
Srednja muzička škola Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje, Umjetnost i dizajn
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
05.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA SARAJEVO
Ul. JOSIPA ŠTADLERA 1/I, Sarajevo
Tel. 441 958; 207 951

Na osnovu Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-32447/16 od 04.11.2016.godine i Odluke Školskog odbora Srednje muzičke škole Sarajevo objavljuje se

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta
u šk.2016/2017.godini za

1. nastavnik /nastavnica klavira i korepetitor- 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme, na određeno vrijeme, počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017.godine.
USLOVI KONKURSA: Kandidati koji se prijavljuju na konkurs pored općih uslova utvrđenih Zakonom moraju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta škole:
1. za nastavničko radno mjesto kandidati trebaju imati stručnu spremu utvrđenu nastavnim planom i programom za srednju umjetničku muzičku školu i položen stručni ispit za samostalan obrazovno - odgojni rad.
Kandidati su obavezni blagovremeno na konkurs dostaviti :
- prijavu sa naznakom na koje radno mjesto konkurišu, i biografiju, te sljedeće dokumente (kopije):
Obavezna dokumentacija
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
- diploma o završenoj muzičkoj akademiji
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan obrazovno-odgojni rad za nastavničko radno mjesto
Dodatna dokumentacija
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
- uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
- uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom studiranja/školovanja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
- uvjerenje/potvrda o statusu po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom,
- pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Po konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad ne starije od 6 mjeseci te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se lično na protokol škole ili putem pošte na adresu: Srednja muzička škola Sarajevo, ul Josipa Štadlera 1/I, 71000 Sarajevo, sa naznakom na koverti „ za komisiju za izbor zaposlenika – ne otvarati „.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/13).Nepotpuna obavezna dokumentacija i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.(do 05.12.2016.god.)
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se samo na lični zahtjev putem protokola Škole.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare