Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik matematike

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Petar Mećava
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Kostajnica
Rok prijave:
12.12.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 113.stav (1) i člana 139. stav (3), tačka 15) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 , 31/18,123/18 odlukaUS, 84/19) Pravilnika o normi neposrednog rada sa učenicima nastavnika i stručnih saradnika, u oviru 40- časone radne sedmice u osnovnoj školi (”Sl. glasnik RS”, br. 5/09), te člana 2. Pravilnika o proceduri prijema , kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 74/18, 26/19), raspisuje se

К O N К U R S
za izbor i prijem radnika

1. nastavnik matematike ( 4 časa sedmično), na određeno radno vrijeme sa iskustvom ,do povratka radnika sa funkcije , a najduže do 31.08.2020. godine…….. 1 izvršilac
2. nastavnik istorije (8 časova sedmično), na određeno radno vrijeme sa iskustvom, do 31.08.2020. godine,….. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunila uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:74/18, 29/18)

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredstava,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje za izabranog kandidata pod tačkom 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navdeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent , odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koji je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –metodičku grupu predmeta,
3.) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4.) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5.) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
6.) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom,
7.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili/i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obavit će se intervju i testiranje dana 16.12.2019. ( ponedeljak ) u prostorijama Škole sa početkom u 12:00 časova.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata
i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske“.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti isključivo putem pošte na adresu : JU Osnovna škola „Petar Mećava“, Vase Pelagića 2a , 79224 Кostajnica, sa naznakom „za konkurs“.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare