Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik likovne kulture

- dana
Poslodavac:
Osnovna škola Petar Kočić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Šiprage
Rok prijave:
18.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Nastavnik likovne kulture jedan izvršilac, 3 časa nedjeljno– na određeno vrijeme do 30.06.2018.godine u Područnoj školi Grabovica.

Na radno mjesto se prima osoba sa radnim iskustvom.
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju –lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin RS i BiH
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent
4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
- na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom
- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom
- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme se preračunava u puno radno vrijeme.
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida ili borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz ovih kategorija
9. Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
10. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (ovo uvjerenje škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak 23.01.2018. godine u 11:00 časova, u prostorijama škole.
Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na inetrvjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije škole ili poštom na adresu: JU Osnovna škola „Petar Kočić“ , Šiprage bb., 78224 Šiprage.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare