Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik izabran u jedno od naučno-nastavnih zvanja za užu naučnu oblast „Građansko pravo“

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Zenici
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
23.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3349/17 od 25.10.2017.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-6393-5/16 od 20.09.2016. godine i broj:02-34-5007-2/17 od 21.06.2017. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjestaI

B) Organizaciona jedinica Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

Nastavnik izabran u jedno od naučno-nastavnih zvanja za užu naučnu oblast „Građansko pravo“
(sa zasnivanjem radnog odnosa)……………………………………………………………………………….1 izvršilac
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

da je nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docenta iz područja Tehničkih nauka, naučna oblast „Upravljanje otpadom“ (pod A)
da je nastavnik izabran u jedno od naučno-nastavnih zvanja za užu naučnu oblast „Građansko pravo“


II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje docenta za gore navedenu oblast (pod A);
odluku visokoškolske ustanove o izboru u jedno od naučno-nastavnih zvanja za gore navedenu oblast (pod B);
originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka;
izvod iz matične knjige rođenih;
CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.


III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada. Izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o radu dužani su pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta
Organizaciona jedinica ________________________________ Univerziteta u Zenici –
(NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare