Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik engleskog jezika

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Gornje Prekounje-Ripaĉ
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
09.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO- SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
JU OŠ “GORNJE PREKOUNJE-RIPAČ”
Broj: 1012/16
Datum: 23.11.2016. godine
Na osnovu člana 84. stav j. i člana 137. Pravila JU OŠ ”Gornje Prekounje-Ripač” u Bihaću,
te Saglasnosti ministra Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj: 10-34-
12709-2/16 od 09.11.2016. godine, Školski odbor na svojoj 12. sjednici održanoj
22.11.2016. godine donio je Odluku broj: 1009/16 kojom se raspisuje
KONKURS
za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme
1. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
I
Pored općih uvjeta predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete
predviđene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju, Pedagoškim standardima USK-a za osnovno obrazovanje i Pravilima
škole.
UZ PRIJAVU NA KONKURS sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom
kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta (original ili ovjerena
kopija) i to:
1. Diploma o završenom obrazovanju
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uvjerenje o državljanstvu

II
U skladu sa Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni
odnos („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“, broj 10/14 od 03.06.2014. godine i
Pravilnikom o dopuni Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni
odnos broj: 10-02-4940-2/2014 od 29.08.2014. godine kandidati mogu priložiti i sljedeću
potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 (šest) mjeseci ) i to:
1. Dokaz od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u
školama na području USK-a (ako je kandidat proglašen tehnološkim viškom)
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
3. Dokaz o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme –
Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje
4. Dokaz o prosjeku ocjena - Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih tokom školovanja
5. Uvjerenje o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja odgovarajuće stručne
spreme
6. Uvjerenje kojim se dokazuje pravo prioriteta pod jednakim uvjetima prilikom prijema
u radni odnos i to: Za kandidate na koje se odnosi:
- Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica član 22.
(„Službeni glasnik USK-a, broj: 3/05, 1/09 i 29/12),
2
- Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite
porodice sa djecom („Službene novine F BiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06 i
14/09), kao i
- Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa
djecom USK-a („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/00 i 7/01).
III
Izbor i prijem po konkursu izvršiće se prema odredbama Pravilnika sa kriterijima o
bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos („Službeni glasnik Unsko – sanskog
kantona“, broj 10/14 od 03.06.2014. godine i Pravilnikom o dopuni Pravilnika sa kriterijima o
bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos broj: 10-02-4940-2/2014 od 29.08.2014.
godine.
Po pravosnažnosti Odluke o prijemu izabrani kandidat je dužan prije stupanja na posao
priložiti:
1. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivični postupak nadležnog suda prema mjestu
prebivališta ne starije od 6 (šest) mjeseci,
2. Ljekarsko uvjerenje.
IV
Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja
konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se razmatrati.
Konkursna Komisija će obaviti intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete
konkursa dana 15.12.2016. godine (četvrtak) u 9 sati u prostorijama centralne zgrade
škole.
Za kandidate koji se ne odazovu na obavezni intervju prijave se neće razmatrati.
PRIJAVE sa traženom dokumentacijom se podnose preporučeno poštom u propisno
zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačeno prezime i ime pošiljaoca prijave i sa
naznakom “Prijava na konkurs” na adresu:
JU OŠ „Gornje Prekounje-Ripač“
Ul.Vejzovac bb
77000 Bihać
ŠKOLSKI ODBOR
JU OŠ „Gornje Prekounje-Ripač“ Bihać
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare