Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca razredne nastave

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Kulen Vakuf, Orašac
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Kulen-Vakuf
Rok prijave:
02.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko - sanski kanton
Općina Bihać
JU OŠ “ Kulen - Vakuf,Orašac “
Trg žrtava 12. juna
77206 Kulen - Vakuf
Tel: 037/365-651
os.kulenvakuf.orasac@bih.net.ba

Broj: 449/16
Datum: 17.11.2016.
Na osnovu člana 135. i člana 155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i
obrazovanju („Službeni glasnik USK-a“ broj 5/04) i člana 84. i 137. Pravila JU OŠ „Kulen –
Vakuf, Orašac“, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a
broj:10-34-10798-2/16 od 03.11.2016. godine, a u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima o
bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos („Službeni glasnik USK-a, broj:10/14),
Školski odbor JU OŠ „Kulen – Vakuf, Orašac“ je na svojoj 13. sjednici održanoj 17. 11.2016.
godine donio Odluku broj: 449/16 od 17.11.2016. godine kojom se raspisuje
KONKURS
za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme
1. Nastavnik/ca bosanskoga jezika i književnosti – 8 sati sedmično do 30.06.2017.
godine
2. Bibliotekar - 20 sati sedmično do 30.06.2017. godine
3. Nastavnik/ca njemačkoga jezika – 10 sati sedmično do 30.06.2017. godine
4. Nastavnik/ca engleskoga jezika, 1 izvršilac do 30.06.2017. godine
5. Nastavnik/ca likovne kulture – 6 sati sedmično do 30.06.2017. godine
6. Nastavnik/ca razredne nastave – 1 izvršilac do povratka zaposlenice s funkcije, a
najduže do 30.06.2017. godine
7. Asistent u nastavi - 1 izvršilac do 30. 06. 2017. godine.
8. Vozač - 1 izvršilac do 30.06.2017. godine
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete
predviđene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i općem srednjem odgoju
i obrazovanju, pedagoškim standardima USK-a za osnovno obrazovanje i Pravilima škole.
I
UZ PRIJAVU NA KONKURS sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom,
kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta (original ili ovjerena
kopija) i to:
1. Diploma o završenom obrazovanju
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uvjerenje o državljanstvu
Posebni uvjeti:
- Za pozicije pod rednim brojem 1., 3., 4., 5. i 6. potreban je VI ili VII stepen
stručne spreme, nastavnik/profesor sa završenim odgovarajućim fakultetom.
- Za poziciju pod rednim brojem 2. potrebno je da je diplomirani bibliotekar ili
nastavnik/profesor razredne ili predmetne nastave sa završenom obukom za
bibliotekara.
- Za poziciju pod rednim brojem 7. potreban je VII stepen stručne spreme i
kandidat mora posjedovati Uvjerenje o učešću na edukaciji (obuka za asistente u
nastavi).
- Za poziciju pod rednim brojem 8. potrebno je KV vozač i da zadovoljava uvjete
propisane Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH
II
U skladu sa Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos
kandidati prilažu i slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju, ne
stariju od 6 (šest) mjeseci) i to:
1. Dokaz od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška
u školama na području USK-a (ako je kandidat proglašen tehnološkim viškom)
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
3. Dokaz o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme –
Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje
4. Dokaz o prosjeku ocjena – Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih tokom
školovanja
5. Uvjerenje o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja odgovarajuće
stručne spreme
6. Uvjerenje kojim se dokazuje pravo prioriteta pod jednakim uvjetima prilikom
prijema u radni odnos i to: (Za kandidate na koje se odnosi)
- Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica član 22.
(„Službeni glasnik USK-a, broj:3/05, 1/09 i 29/12),
- Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa
djecom („Službene novine F BiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09),
- Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
USK-a („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:5/00 i 7/01)
III
Izbor i prijem po konkursu izvršiće se prema odredbama Pravilnika sa kriterijima o bodovanju
kandidata/kinja za prijem u radni odnos („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:
10/14 od 03.06.2014. godine) i Pravilnikom o dopuni Pravilnika sa kriterijima o bodovanju
kandidata/kinja za prijem u radni odnos broj: 10-02-4940-2/2014 od 29.08.2014. godine.
Po pravosnažnosti Odluke o prijemu izabrani kandidati su dužni, prije stupanja na posao,
dostaviti uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivični postupak nadležnog suda prema mjestu
prebivališta, uvjerenje o nekažnjavanju i ljekarsko uvjerenje.
IV
Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se razmatrati.
Kandidati/kinje koji odgovaraju uslovima konkursa bit će pozvani na intervju.
Kandidatima/kinjama koji se ne odazovu na intervju prijave se neće dalje razmatrati.
Prijave sa traženom dokumentacijom slati poštom u propisno zapečaćenoj koverti na kojoj je
naznačeno prezime i ime pošiljaoca prijave sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu:
JU OŠ „Kulen – Vakuf, Orašac“
Trg žrtava 12. juna
77206 Kulen - Vakuf
ŠKOLSKI ODBOR
JU OŠ “Kulen – Vakuf, Orašac”
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare