Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca klavira

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna Muzička Škola "Mladen Pozajić"
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
19.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 88. stav (6) i (9) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo broj:23/17 i 33/17), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj 35/17), Odluke Školskog odbora broj: 01-1-808/17 od 14.12.2017 godine i Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24108-5-1/17 od 29.12.2017. godine raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik/ca klavira, 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično (40 sati) na određeno vrijeme od 29.01.2018. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine.

Uslovi:
Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu (Sl novine FBiH 26/16) za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u pogledu stručne spreme i profila predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovne muzičke i baletske škole i Pedagoškim standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo.

Obavezna dokumentacija koju je kandidat dužan dostaviti:
1. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentaci-jom koja se prilaže uz prijavu na konkurs
2. diploma/svjedožba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
1. uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
2. potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od 3 mjeseca),
5. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.
6. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odga- jatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
7. rješenje/uvjerenje od nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu na području Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne strarije od šest mjeseci),
8. osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i
uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24
mjeseca (ne starije od 6 mjeseci),
9. potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (Sl. novine FBiH broj: 2/98 i 48/99)
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni
kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi orginalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Po konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru,i zabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 35/17).
Napotpune i nablagovremen prijeve neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja (do 18.01.2018.god.)
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ Sarajevo, ul. Josipa Štadlera br. 1, 71 000 Sarajevo sa naznakom na koverti „Prijava na konkurs – ne otvarati“.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev, putem protokola škole u roku od mjesec dana.

Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12 stav (5) tačka d) i e) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovamana području Kantona Sarajevo, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno pismeno obavješteni. Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe provjeri, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri,
Konkurs je objavljen dana 11.01.2018. god. u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare