Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca informatike

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Grbavica I
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
01.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JU OSNOVNA ŠKOLA „GRBAVICA I„

Na osnovu člana 75.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj : 10/04,21/06,26/08 i 31 /11,15/13,1/16),člana 3. i 14.Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo(„Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj 3/13), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo od 12.08.2016.godine , Odluke o dopuni Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje,nauku i mlade broj: 11-34-24649-18-1/16 , odluke Školskog odbora JU OŠ „Grbavica I“ Sarajevo , raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1.Nastavnik/ca informatike , 1 izvršilac , 5 časova nastavne norme sedmično ,na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017.godine .

2.Nastavnik/ca engleskog jezika , 1 izvršilac , 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017.godine

USLOVI KONKURSA :

- Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa ,kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i nastavnim planom i programom za osnovnu školu ,pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje .

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti :

Obaveznu dokumentaciju ( kopije ) :
- diploma o stečenoj stručnoj spremi ,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
-kraća biografija sa adresom stanovanja i brojem telefona .

Dodatnu dokumentaciju (kopije ) :
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-uvjerenje /potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom ,
-uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom ,
-uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom ,
-rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
-rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
-uvjerenje o prosjeku ocjena tokom školovanja/strudiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,
-uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje ,
-uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo,nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom ,
-uvjerenje/potvrda o statusu po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa zakonom ,
-pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru zaposlenika izabrani knadidat je dužan dostaviti Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci ,te obaveznu i dodatnu dokumentaciju iz člana 14 .Pravilnika u originalu ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom ,a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja (do 01.12.2016.godine).
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
JU OŠ „GRBAVICA I„ , Grbavička 14 , 71000 SARAJEVO ( prijava na konkurs )
Rok:
Četvrtak, Novembar 24, 2016
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare