Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca fizike

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Čavnik
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bužim
Rok prijave:
02.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu članova 135. i 155. (stav d.)Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i
obrazovanju (Službeni glasnik USK-a, broj 05/04) i člana 84. i 137 Pravila JU OŠ „Čavnik“ , na
osnovu člana 24 stav (6) Pravilnika o definiranju kriterija za proglašenje tehnološkog viška uposlenika
za čijim radom je djelimično ili u potpuno prestala potreba, (Službeni glasnik USK-a, broj 09/2004 od
30.05.2014.godine), član 9. i 10. Pravilnika o radu i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta broj:10-34-11307-2/16. od 03.11.2016.godine ,Školski odbor je na svojoj dvadeset
osmoj sjednici održanoj:10.11.2016.godine, a na osnovu kadrovskih potreba škole donio Odluku broj:
:03-914/16. da se raspiše
K O N K U R S
(za popunu upražnjenih radnih mjesta )
1. Nastavnik/ca engleskog jezika – 6 sati do 30.06.2016.godine – PŠ Radoč
2. Nastavnik/ca fizike – 6 sati do 30.06.2016.godine
Opći uslovi konkursa:
- Da je državljanin Bosne i Hercegovine
- Da je stariji od 18.godina
Posebni uvjeti:
Pored općih uvjeta, kandidati trebaju da posjeduju stručnu spremu predviđenu Zakonom
o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju, i Nastavnim planom i programom i to:
- Kandidat pod rednim brojem 1.................profesor,nastavnik engleskog jezika,
- Kandidat pod rednim brojem 2.................profesor,nastavnik fizike,
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Kratku biografiju ,(broj telefona i adresa)
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Izvod iz matične knjige rođenih
Navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerena fotokopija, a dokument pod rednim
brojem (2) ne može biti stariji od šest mjeseci.
Izbor i prijem kandidata prijavljanih na konkurs izvršit će se u skladu sa Pravilnikom sa
kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos ( Službeni glasnik USK-a
broj:10/2014.od:03.06.2014.godine).
Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su u obavezi uz prijavu na konkurs
dostaviti dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se prema Kriterijima izvršiti bodovanje
kandidata:
- Dokaz o stručnoj spremi – ovjerena kopija
- Dokaz o položenom stručnom ispitu – ovjerena kopija
- Za osobe koje su proglašene tehnološkim viškom – dokaz od strane nadležne
Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška (uvjerenje)
- Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih
porodica (Službeni glasnik USK-a broj:03/05,1/09 i 29/12), i osobe u skladu sa
zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa
djecom USK-a (Službeni glasnik USK-a, broj: 05/00 i 07/01) potrebno je dostaviti –
rješenje nadležne službe o pripadajućim pravima koje glase na ime osobe koja
kandidira.
- Dokaz o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme –
uvjerenje nadložne službe za zapošljavanje.
- Dokaz o prosjeku ocjena – uvjerenje ustanove o prosjeku ocjena ostvarenih
tokom školovanja.
- Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon stjecanja odgovarajuće stručne
spreme – uvjerenje ustanove o radnom stažu koje obvezno sadrži dužinu
radnog staža nakon sticanja odgovarajuće spreme.
Komisija za izbor nastavnika,stručnih saradnika i ostalih uposlenika obavit će intervju sa
kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u konkursu.
O terminu održavanja intervjua kandidati će biti usmeno obaviješteni putem telefona.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potpunom dokumentacijom podnose se preporučenom poštom na adresu
JU OŠ „Čavnik“ Čava bb 77245 Bužim, sa naznakom za konkursnu komisiju.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare