Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik bosanskog jezika

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Bužim
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bužim
Rok prijave:
02.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BUŽIM
JU OSNOVNA ŠKOLA « BUŽIM» BUŽIM
Broj: 564-1 /16.
Datum: 17.11. 2016.god.
Na osnovu člana 155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju („Sl. glasnik
USK-a“, broj: 05/04), člana 84. Pravila JU Osnovne škole «Bužim» i na osnovu Saglasnosti
ministra Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj: 10-34- 10611-2/16 od
03. 11. 2016.god. Školski odbor je na svojoj sjednici održanoj 17.11.2016.god. donio Odluku o
raspisivanju:
K O N K U R S A
za popunu radnih mjesta
1. Nastavnik bosanskog jezika ..1.. izvršilac…20 sati na određeno radno vrijeme do 30. 06. 2017.god.
2. Nastavnik njemačkog jezika ...1 izvršilac ....10 sati na određeno radno vrijeme do 30.06. 2017.god.
3. Nastavnik tehničke kulture ...1 izvršilac…. 14 sati na određeno radno vrijeme do 30.06. 2017.god.
4. Nastavnik engleskog jezika ...1 izvršilac ....8 sati na određeno radno vrijeme do 30. 06. 2017.god.
5. Nastavnik biologije..................1....izvršilac ...19 sati na određeno radno vrijeme do 30. 06. 2017.god.
6. Nastavnik muzičke kulture…1…izvršilac …9 sati na određeno radno vrijeme do 30.06.2017.god.
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uvjete
predviđene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i općem srednjem odgoju i
obrazovanju, Pedagoškim standardima USK-a za osnovno obrazovanje, Pravilnikom o radu i
Pravilima škole.
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Kratku biografiju sa kontakt podacima (broj telefona, adresa i e-mail adresa)
2. Diplomu o završenoj školi
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
Izabrani kandidati dužni su po pravosnažnosti odluke o prijemu, a prije stupanja na
posao priložiti:
1. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivični postupak koje izdaje nadležni sud prema mjestu
prebivališta, ne starije od 6 mjeseci
2. Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci
Izbor i prijem kandidata po konkursu izvršit će se prema odredbama Pravilnika sa kriterijima o
bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni odnos („Sl. glasnik USK-a“, broj: 10/14) i
Pravilnikom o dopuni Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za prijem u radni
odnos broj: 10-02-4940-2/2014 od 29.8.2014.godine (u daljnjem tekstu Pravilnik).
Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti i
dodatnu dokumentaciju (ukoliko posjeduju), a na temelju koje će se vršiti bodovanje prema
Pravilniku:
- Dokaz o proglašenju tehnološkim viškom od strane nadležne Kantonalne komisije za
zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području USK-a
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (uvjerenje
nadležne službe za zapošljavanje)
- Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenom na visokoškolskoj ustanovi
- Uvjerenje o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica,
potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:
- Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida
- Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja
- Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog,
umrlog, nestalog branitelja
- Uvjerenje službe za zapošljavanje USK da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe
Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i članova njihovih porodica dužne su
priložiti posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da
njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom.
Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica
sa djecom i Zakona o socijalnoj zaštiti , zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
USK-a potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama.
Svu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Pored bodovanja sa kandidatima će biti obavljen intervju koji će obaviti konkursna komisija škole u
četvrtak 08.12. 2016 . godine, sa početkom u 9:00 sati u prostorijama škole.
Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali.
Prijave slati poštom na adresu:
JU Osnovna škola « Bužim», ul.gen. Izeta Nanića br.35 sa naznakom „Prijava na konkurs-za
popunu radnog mjesta“.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Predsjednik Školskog odbora
-------------------------------------
/Enes Kedić /
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare