Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik „Arhitektonske konstrukcije i tehnologija građenja“

- dana
Poslodavac:
Arhitektonski fakultet Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
27.10.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: UNIVERZITET U SARAJEVU
ARHITEKTONSKI FAKULTET

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17), Prijedloga-Odluke Vijeća Arhitektonskog fakulteta broj: 04-01-865/1-17 od 20.07.2017. godine i Odluke o saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5988/17 od 27.09.2017. godine, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja
1. Nastavnik u sva zvanja (docent, vanredni profesor, redovni profesor) za naučnu oblast „Arhitektonske konstrukcije i tehnologija građenja“ /jedan izvršilac/ sa punim radnim vremenom
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17).

USLOVI ZA IZBOR
Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim
publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;
Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;
Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.
- U slučaju da kandidat pri izboru u akademsko zvanje iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uslov
objavljena knjigai/ili mentorstva za drugi i/ili treći ciklus studija odnosno integrisani studij, uvodi se ekvivalencija odnosno supstitucija objavljene knjige i/ili mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u citatnim bazama podataka, u odnosu na minimalne uslove utvrđene zakonom.

- Član akademskog osoblja u zvanju docenta i vanrednog profesora može biti izabran u više zvanje i
prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uslove za izbor u više akademsko zvanje i ukoliko je
proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, te ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za vanrednog profesora dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citatnim
bazama podataka, odnosno ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za redovnog
Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje obavezan je u svojoj prijavi naznačiti jedno od akademskih zvanja za koje se prijavljuje, u suprotnom prijava će se smatrati nepotpunom.

Uz prijavu kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u odgovarajuće zvanje, i to:
Kandidati za izbor nastavnika uz prijavu dostavljaju:
- Izvod iz matične knjige rođenih /ovjerenu fotokopiju/
- Uvjerenje o državljanstvu /ovjerenu fotokopiju/
- Biografiju i Bibliografiju (CV) /u štampanoj i elektronskoj formi/
- Odgovarajuću diplomu o završenom Arhitektonskom fakultetu, odnosno diplomu o završenim
ciklusima obrazovanja-ovjerenu fotokopiju/
- Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenom naučnom stepenu doktora tehničkih nauka iz oblasti
arhitekture i urbanizma ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom III ciklusu studija/
- Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prilažu nostrificirane diplome ili prilažu potvrde da
je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku/
- Naučne i stručne radove objavljene u priznatim publikacijama, objavljene knjige i orginalni stručni
uspjeh kao što je projekat, patent ili originalni metod iz oblasti za koju se vrši izbor, a nakon
posljednjeg izbora/
- Kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prilažu potvrdu o provedenom najmanje
jednom izbornom periodu u predhodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje
tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka
perioda na koji su birani/
- Kandidati za izbor u zvanje vanredni profesor prilažu potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog
ciklusa studija, a kandidati za izbor u zvanje redovni profesor prilažu potvrdu o mentorstvu
kandidatu drugog i trećeg ciklusa studija/
- Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u skladu sa članom
96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo, broj 33/17).

Sa izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati u Sekretarijat Arhitektonskog fakulteta u
Sarajevu, Ul. Patriotske lige, broj 30 – Sarajevo ili poštom uz naznaku “PRIJAVA NA KONKURS”.
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove Konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave
neće se uzeti u razmatranje.
Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati prijavljenim kandidatima.
Tekst Konkursa objavljen je i na web stranici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare