Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnica/nastavnik stručno-teorijske nastave - smjer zrakoplovstvo

- dana
Poslodavac:
JU Srednja škola metalskih zanimanja
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
09.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 143 stav 4 tačka g) a u vezi sa članom 123. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/17) i člana 192. Pravila, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-24110-21-3/17 od 24. 10. 2017. godine, Školski odbor Javne ustanove „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo, na 48. redovnom sastanku donio je odluku kojom raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk. 2017/2018.godini

1. Nastavnica/nastavnik stručno-teorijske nastave - smjer zrakoplovstvo, jedan izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja a najduže do 31.08.2018. godine;
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje stručno obrazovanje i obuku (srednje tehničke i stručne škole), Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
VSS - VII stepen stručne spreme odgovarajućeg fakulteta, završen prvi ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje četiri studijske godine sa stečenom akademskom titulom i stručnim zvanjem Bachelor/Bakalaureat za određenu oblast ili završen drugi ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij) sa stečenom akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistar za određenu oblast ili završen treći ciklus studija sa akademskom titulom i naučnim zvanjem Doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom, a sve u skladu sa Nastavnim planom i programom.
Kandidati koji apliciraju na javni konkurs u obavezi su blagovremeno dostaviti kopiju obavezne dokumentacije, i to:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
e) i, druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Uz navedenu obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno zanimanje,
b) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno - oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10 stav 2 Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17) obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupka FBiH („ Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98 i 48/99).
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.: 35/17).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Prijave sa traženom dokumentacijom, poštom ili putem protokola Škole u vremenu od 09 do 14:30 sati, dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti na adresu: Javna ustanova «Srednja škola metalskih zanimanja« 71 122 Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 8., sa naznakom „Prijava na javni konkurs /ne otvarati-otvara komisija/“.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Napomena: Javni konkurs je objavljen 01.12.2017.godine u dnevnom listu Oslobođenje i isti ostaje otvoren do 11.12.2017.godine.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare