Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti

- dana
Poslodavac:
Opština Srbac
Kategorija:
Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Srbac
Rok prijave:
16.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac:
1.načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti – 1 izvršilac.

II - Opis poslova
Načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, obavlja poslove utvrđene Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
III – Mandat
Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koji ga je izabrao i može biti obnovljen nakon sprovedenog javnog konkursa.
IV – Status
Načelnik odjeljenja ima status službenika na rukovodećem radnom mjestu i prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa zakonom.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:– Opšti i posebni uslovi

Opšti uslovi:
1.Da je državljanin RS, odnosno BiH,
2.Da je stariji od 18 godine,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.Da nije osuđivano za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5.Da nije otpušteno iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6.Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,
7.Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

VI Posebni uslovi:
-da ima završen četvorogodišnji studij, građevinski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i
-da ima položen sručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

VII – Nespojivost
Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organime jedinice lokalne samouprave.

VIII - Potrebna dokumenta
Uz Prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
Biografiju, foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, foto-kopiju isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu, foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,dokaz o poznavanju rada na računaru.
Izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,Izjava da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,Izjava da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,tri godine prije objavljivanja konkursa,Izjava da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. zakona sastavni je dio prijave na javni konkurs.

IX – Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem Komisija za sprovođenje javnog konkursa će obaviti usmeni intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Prvorangirani kandidati, po prijedlogu komisije su dužni da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz tačke osam konkursa i Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Prvorangirani kandidati koji su u izbornoj proceduri dostavili originalnu dokumentaciju ili ovjerene foto-kopije nisu obavezni po prijemu obavještenja od komisije dostavljati ponovo istu dokumentaciju.

X – Objavljivanje konkursa
Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu „Glas Srpske“.

XI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ako se konkurs ne objavi istovremeno. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs koja se može preuzeti u šalter sali opštine Srbac, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom.
Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srbac,Trg srpskih boraca broj 1, sa naznakom Komisiji za sprovođenje javnog konkursa.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare