Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i društvene djelatnosti

- dana
Poslodavac:
Opština Milići
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Milići
Rok prijave:
01.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta:
I – Raspisuje se ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja i popunjavanje
rukovodećih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Milići:
1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu,
2. Načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i društvene djelatnosti,
3. Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju.

II – Opis poslova
Načelnik odjeljenja rukovodi odjeljenjem i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Milići.

III – Mandat
Načelnici odjeljenja iz tačke I biraju se i imenuju na vrijeme trajanja mandata Skupštine.

IV – Status
Načelnici odjeljenja iz tačke I imaju status službenika u Opštinskoj upravi i prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa zakonom.

V - Opšti uslovi za kandidate:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:VI - Posebni uslovi za kandidate

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili diplomirani
ekonomista, ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik ili diplomirani
ekonomista sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri godine
radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja, položen stručni ispit za
rad u upravi.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista, ili prvi ciklus
studija sa zvanjem diplomirani ekonomista sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili
ekvivalent, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno
zvanja, položen stručni ispit za rad u upravi.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
da ima zvaršen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani inženjer arhitekture,
diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani pravnik , ili prvi ciklus studija sa
ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri godine radnog iskustva u
traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja, položen stručni ispit za rad u upravi.

VII – Sukob interesa:
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti i biti na položaju koji dovodi do sukoba
interesa u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave.
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.

VIII – Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. fotokopiju lične karte ili pasoša,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenje o zdravstveoj sposobnosti,
5. uvjerenje o neosuđivanju koje nije starije od šest mjeseci,
6. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
7. ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi,
8. original ili ovjerenu foto-kopiju diplome o stručnoj spremi,
9. uvjerenje o radnom iskustvu,
10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili ovjerenu izjavu da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Konkursna komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

IX - Rok za podnošenje prijava i objavljivanje Konkursa.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku
Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“ i web stranici Opštine Milići.
U slučaju da Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od
dana poslednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u Šalter sali Opštinske uprave opštine Milići, ili putem pošte, na adresu: Opština Milići, ul. Jovana Dučića br. 2, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja, uz naznaku rednog broja radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare