Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Mlađi inspektor

- dana
Poslodavac:
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
Kategorija:
Policija - Zaštitarske usluge
Mjesto rada:
Rok prijave:
16.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/05, 70/08 i 44/11), člana 3. i 5. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika broj 09-8822 od 11.08.2016. godine, Odluke Direktora o popuni upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u činu „policajac“ i činu „mlađi inspektor“ putem Javnog konkursa/oglasa, broj: 09-19/1-34-2-526 od 28.11.2017. godine i Rješenja o formiranju Komisije za izbor broj: 09-19/1-34-2-527 od 04.12.2017. godine, Komisija za izbor, raspisuje


J A V N I K O N K U R S
za izbor policijskih službenika u činu „policajac“ i činu „mlađi inspektor“
u Federalnoj upravi policije


u činu „mlađi inspektor“ 27 izvršilaca, u okviru slijedećih organizacionih jedinica:


FEDERALNA ISTRAŽNA SLUŽBA KRIMINALISTIČKE POLICIJE


čin „mlađi inspektor“ (5 izvršilaca)


SEKTOR ZA PODRŠKUčin „mlađi inspektor“ (5 izvršilaca)


TERENSKI URED SARAJEVO ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO, BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA, SREDNJOBOSANSKOG KANTONA I ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONADetašman Sarajevo za područje Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona

čin „mlađi inspektor“ (4 izvršioca)


Detašman Travnik za područje Srednjobosanskog kantona

čin „mlađi inspektor“ (1 izvršioc)


TERENSKI URED MOSTAR ZA PODRUČJE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA, ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA, KANTONA 10 I UNSKO-SANSKOG KANTONADetašman Mostar za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zapadno-hercegovačkog kantona

čin „mlađi inspektor“ (3 izvršioca)


Detašman Livno za područje Kantona 10 Livno

čin „mlađi inspektor“ (1 izvršioc)


Detašman Bihać za područje Unsko-sanskog kantona

čin „mlađi inspektor“ (2 izvršioca)


TERENSKI URED TUZLA ZA PODRUČJE TUZLANSKOG I POSAVSKOG KANTONA

čin „mlađi inspektor“ (4 izvršioca)


SEKTOR UNIFORMISANE POLICIJE

čin „mlađi inspektor“ (2 izvršioca)


II

(Opći i posebni uslovi za zapošljavanje)

Za zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika sukladno članu 46. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine kandidati moraju ispunjavati sljedeće:

Opće uslove:

državljanstvo Bosne i Hercegovine,
starosna dob između 18 i 35 godina života,
najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca, a najmanje VI stepen školske spreme za čin mlađeg inspektora,
ljekarsko uvjerenje ne starije od tri mjeseca, kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad,
da nije otpušten/a iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini, kao rezultat disciplinske sankcije,
da protiv njega/nje nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom,
da nije optužen/a od Međunarodnog krivičnog Tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio/la pojaviti pred Tribunalom,
Sukladno članu 133. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine, osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju mogu se prijaviti na Javni konkurs i izuzimaju se iz primjene kriterija koji se odnose na starosnu dob kandidata, tačka b) člana 46. Zakona o policijskim službenicma FBiH.

Isti su dužne u pisanoj formi iznijeti razloge odbijanja certifikacije te dostaviti primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije.

I posebne uslove:

da ima važeću vozačku dozvolu „B“ kategorije, izdata u BiH,
da položi test općeg znanja i pisani rad,
da ispunjavaju fizičke sposobnosti,
da ispunjava zdravstvene sposobnosti
da ispunjava psihološke sposobnosti
da položi i drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.


III

( Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja)

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:

dokaz o državljanstvu BiH – Uvjerenje o državljanstvu BiH u orginalu ili ovjerenoj fco ne starijoj od 6 mjeseci,
izvod iz matične knjige rođenih u originalu ili ovjerenoj fco ne starijoj od 6 mjeseci,
dokaz o završenom IV stepenu školske spreme za čin policajca, a najmanje VI stepenu školske spreme za čin mlađeg inspektora, (ovjerena fco diplome ne starija od 3 mjeseca, a nostrificirana diploma ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini),
izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili iz vojne službe. Navedena izjava je obavezna za sve kandidate.
izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana 9. stav 1. Ustava BiH,
ovjerena fco vozačke dozvole za upravljanje vozilima „B“ kategorije,
uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca).
Prijava na konkurs sa potrebnim dokumentima se obavezno podnosi na posebnom prijavnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Federalne uprave policije ili u Pisarnici FUP-a u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Navedeni prijavni obrazac mora biti potpisan od strane osobe koja se prijavljuje.

Kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju obavezno u zatvorenoj koverti, neposredno predajom na Pisarnicu Federalne uprave policije ili preporučenom poštom na adresu:Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova / Federalno ministarstvo unutarnjih poslova Federalna Uprava policije
ul. Mehmeda Spahe br. 7
71 000 Sarajevo
uz obaveznu naznaku: „Komisija za izbor policijskih službenika za čin „policajac“ i čin „mlađi inspektor“ u Federalnoj upravi policije“


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Izjave kandidata, navedene pod tačkom 4. i 5., moraju biti potpune, u skladu sa tekstom konkursa. Dostavljena dokumentacija se ne vraća kandidatima

Kandidati ne trebaju dostavljati dokumentaciju koja nije tražena konkursom (kursevi, doškolovanja i sl.)

Napomena:

Komisija će za opći uvjet koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz čl. 46. stav 1. tačka g) Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili sva testiranja i koji su predloženi za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Ljekarsko uvjerenje, kao opći uvjet, odnosno potvrdu zdravstvene sposobnosti priložit će kandidati koji su predloženi za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i isti snose troškove ljekarskog pregleda. Ljekarski pregled će se obavezno izvršiti u Javnoj ustanovi Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.

Prilikom odabira kandidata rukovodilac Federalne uprave policije će se rukovoditi i odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da: „Struktura policijskih službenika u policijskom organu odražava nacionalnu strukturu stanovništva FBiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine“ i člana 11. Zakona o unutrašnjim/unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/14“).

Nijedna prijava neće biti izuzeta iz razmatranja na osnovu pola, rase, boje kože, jezika, religije, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnim manjinama, imovine, rođenja ili drugog statusa kandidata.IV

(Vrste testova koje kandidati polažu)

Kandidati koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu da ispunjavaju opće i posebne uslove, imaju pravo pristupa testiranju, koje u skladu sa članom 51. Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH uključuje sljedeće:

test općeg znanja, uključujući pisani rad,
test fizičke sposobnosti,
ljekarski pregled,
psihološki pregled, uključujući test i razgovor,
drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.
Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova, testovi iz tačke a) i b) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije na testovima pod c) i d), isključuje se iz daljeg procesa odabira ( nakon svakog pojedinačnog testa sukcesivno).Test općeg znanja za čin „policajac“ obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti:

Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj:81/14),
Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj:27/05, 70/08 i 44/11), i
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za uprvu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 20/98).


Test općeg znanja za čin „mlađi inspktor“ obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti:

Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj:81/14),
Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj:27/05, 70/08 i 44/11),
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za uprvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:20/98)
Zakon o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16)
Zakon o krivičnom postupku FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 35/03,37/03,56/03,78/04,28/05,55/06,27/07,53/07,9/09 i 12/10 ),
Krivični zakon FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 36/03,37/03,21/04,69/04,18/05 i 42/10).
Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se u skladu sa Pravilnikom o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, Kriteriju o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjera fizičke sposobnosti i Poslovniku o radu Komisije za izbor policijskih službenika u činu „policajac“ i u činu „mlađi inspektor“ u Federalnoj upravi policije, a koji će biti objavljeni na službenim stranicama Federalne Uprave policije (www.fup.gov.ba).

Zdravstvenu sposobnost kandidata, kao sastavni dio testa, ocijenit će mjerodavna zdravstvena ustanova.

O vremenu i mjestu provjere testa općeg znanja, kandidati koji ispunjavaju opće uvjete i koji prilože svu potrebnu validnu dokumentaciju, bit će naknadno obaviješteni putem telefona, oglasne ploče u sjedištu, ili web stranice Federalne uprave policije.

Za provjeru fizičke sposobnosti i ljekarski pregled kandidati će biti pozvani samo putem web stranice Federalne uprave policije i oglasne ploče u sjedištu, prema dodijeljenim šiframa za svakog kandidata.

Kandidati su dužni postupati u skladu s navedenim obavijestima Komisije, jer u slučaju nepostupanja po pomenutim obavijestima smatrat će se da je kandidat odustao od prijave na Javni konkurs.

Komisija za izbor će na oglasnoj ploči i web stranici Federalne Uprave policije objaviti Pravilnik o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika i Kriterij o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjeri fizičke sposobnosti.

U slučaju da u dostavljenim podacima postoje određene nejasnoće koje dovode Komisiju za izbor u dilemu oko ispunjavanja nekih propisanih općih i posebnih uvjeta ovog konkursa, Komisija za izbor zadržava pravo da službenim putem zatraži o tome odgovarajuće pojašnjenje ili mišljenje od nadležnog organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaza. Ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim konkursom računa se danom predaje prijave kandidata.

V

(Trajanje obuke i probnog rada)

Osnovna obuka za kadete u činu policajac traje 8 mjeseci na Policijskoj akademiji FMUP-a, dok za kadete u činu mlađi inspektor osnovna obuka traje 6 mjeseci, a po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje ukupno 12 mjeseci. Nakon uspješno završene obuke kandidati će biti raspoređeni u organizacione jedinice Federalne uprave policije na radna mjesta raspisana u konkursu.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare