Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Mehanika i teorija konstrukcija

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
20.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata o raspisivanju konkursa broj: 101 - 1593 /17 i broj: 101 - 1594 /17 od 30. 6. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,K O N K U R S

za izbor nastavnika i saradnika

I

Izbor nastavnika u zvanjeEkonomski fakultet

- docent (redovno napredovanje) za užu naučnu oblast „Menadžment“ - 1 izvršilacFakultet humanističkih nauka

- docent (redovno napredovanje) za užu naučnu oblast „Komunikologija“, Odsjek za komunikologiju - 1 izvršilac;Građevinski fakultet

- docent (redovno napredovanje) za užu naučnu oblast „Mehanika i teorija konstrukcija“ - 1 izvršilac;

- docent (redovno napredovanje) za užu naučnu oblast „Građevinske konstrukcije“ – 1 izvršilac;

- docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Inženjerska geologija“ - 1 izvršilac;Mašinski fakultet

- docent (redovno napredovanje) za užu naučnu oblast „Mehanika“ na Mašinskom fakultetu- 1 izvršilac;

- docent (redovno napredovanje) za užu naučnu oblast „Tehnologije spajanja materijala“ - 1 izvršilac;

- docent (redovno napredovanje) za užu naučnu oblast „CIM-Kompjuterom integrisana proizvodnja“ - 1 izvršilacNastavnički fakultet

- viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Sportovi“ , Odsjek za sport i zdravlje - 1 izvršilacII1. OPIS POSLOVA:1.1. NASTAVNIK

daje prijedlog nastavnog programa predmeta;
predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa;
preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran;
priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom;
vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;
radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi;
obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka; ▪ predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta;
učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
organizuje i izvodi naučnoistraživački rad;
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana


1.2. SARADNIK

priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika ;
pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;
obavlja konsultacije sa studentima;
učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom;
priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina;
radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena;
učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu;
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III1. OPĆI UVJETI:

- da je državljanin BiH;

- da je stariji od 18 godina;

- da ima opću zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;2. POSEBNI UVJETI:2.1. USLOVI ZA IZBOR NASTAVNIKA U ZVANJE DOCENTA SU:

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće oblasti;
pokazane nastavničke sposobnosti;
te da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti /nastavnog predmeta za koju/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje.


Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova:

da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu; (dokaz: potvrda visokoškolske ustanove o izvođenju nastave);
da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu; (dokaz: broj ugovora, naziv ugovora, datum);
da je prezentirao najmanje jedan rad na naučnom skupu; (dokaz: certifikat, ispis sa interneta, potvrda)
da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca. (dokaz:potvrda, certifikat ili ugovor)


2.2. USLOVI ZA IZBOR SARADNIKA U ZVANJE VIŠI ASISTENT:

završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti


2.3. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.IV

DOKAZIKandidati za izbor u nastavna zvanja, uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:Za poziciju 2.1.

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);

4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri mjeseca;

5. Biografiju (CV);

6. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

7. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;

8. Dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2.2. (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje 2 od 4 uslova)

9. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.Dokumenta iz tačke IV pozicija 2.1. pod rednim brojevima: 1,2,3, 4 i 9 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).Za poziciju 2.2

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)

3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci)

4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca)

5. Biografiju (CV)

6. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne oblasti;

7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezikaDokumenta iz tačke IV pozicija 2.2 pod rednim brojevima: 1,2,3, 4 i 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.VPotpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Sjeverni logor b.b.

88 104 M o s t a r

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom Fakulteta i naučne oblasti ili predmeta na koji se konkuriše - NE OTVARATI).Na poleđini koverte treba biti naznačeno : ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

A: Sjeverni logor bb, 88 104 Mostar

T: 387 36 570 090 F: 387 36 570 032

E-mail:univerzitet@unmo.ba
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare