Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medicinska biologija sa humanom genetikom – nastavnik u akademsko zvanje vanredni profesor

- dana
Poslodavac:
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
24.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 103. i 135. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17), te članova 190 do 206. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevubr:01-986-15/18 od 26.09. 2018. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE
KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA

NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET


Oblast: Medicinska biologija sa humanom genetikom – nastavnik u akademsko zvanje vanredni profesor, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

Uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja su propisani članom 96. Zakona o visokom obrazovanju i članovima 192 do 200. Statuta Univerziteta u Sarajevu:
Asistent: završen ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5
Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij), odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta
Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti,
Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, koje se nalaze u relevantnim načunim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija
Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje 8 naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.
Uz prijavu kandidati su kao dokaz o ispunjavanju gore navedenih uslova obavezni priložiti dokumentaciju propisanu Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta u Sarajevu i to:
Popunjen Obrazac prijave na konkurs, (Obrazac prijave na konkurs kandidati mogu preuzeti na Protokolu Fakulteta ili web stranici: www.mf.unsa.ba)
Kraću biografiju (CV) u elektronskoj i štampanoj formi,
Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni,
Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi),
Spisak objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), kao i same radove i knjige,
Za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora: Dokaz o originalnom stručnom uspjehu, kao što je projekt, patent ili originaln metod, Dokaz o uspješnom mentorstvu,
Za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje vanrednog profesora: dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju docenta
Za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje redovnog profesora: dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju vanrednog profesor
Za više asistente: Dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta,
Ukoliko se nastavno-naučni proces iz naučne oblasti odnosno nastavnog predmeta za koji se provodi postupak izbora u akademsko zvanje realizira i u ustanovi koja prema zakonu i statutu predstavlja nastavnu bazu, kandidat koji aplicira na konkurs za izbor u akademsko zvanje mora imati zasnovan radni odnos sa ustanovom koja predstavlja nastavnu bazu, o čemu kao dokaz uz aplikaciju na konkurs prilaže potvrdu o svom radnopravnom statusu – član 151. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i član 194. stav 2. Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, kao i ostale dokaze
Spisak dostavljene dokumentacije.
Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija, koje se po okončanju konkursa ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Javni konkurs objavljuje se u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti na adresu: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Čekaluša 90, sa naznakom ZA KONKURS – Kontakt osoba: Dejan Kunić, dipl.iur., broj telefona:033/665-949 lok:203
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare