Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Manuelna masaža, Rehabilitacija u inkluziji i Upravljanje kvalitetom u rehabilitaciji

- dana
Poslodavac:
Fakultet zdravstvenih
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
25.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i saglasnosti Senata
Univerziteta u Sarajevu
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
objavljuje

KONKURS

za izbor nastavnika
Izbor nastavnika u sva nastavna zvanja:
1. Oblasti: „Zaštita i njega individualnog zdravlja“, „Zaštita i njega zdravlja zajednice“ i „Opšti
zdravstveni predmeti“
..........................................................................(1 izvršilac, sa punim radnim vremenom)
2. Predmeti: „Manuelna masaža“, „Rehabilitacija u inkluziji“ i „Upravljanje kvalitetom u
rehabilitaciji“
..........................................................(1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena do 40%)

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17) i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, uz dokumentaciju koju kandidati prilažu kao dokaz da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna
zvanja, kandidati prilažu u skladu sa članom 164. Statuta Univerziteta u Sarajevu:
a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor (u printanoj i elektronskoj formi),
b) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
c) listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove,
d) dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavnonaučno/nastavno-umjetničko zvanje docenta u skladu sa Zakonom i Statutom,
e) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,
f) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje.
Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju izvod iz matične knjige rođenih (original ili
ovjerena kopija) i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija ne starija
od šest (6) mjeseci).

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu, kako slijedi:
docent: naučni stepen doktora u oblasti za koju se bira, najmanje tri naučna rada iz oblasti u koju se
bira objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti;
vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih
radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka,
objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno
mentorstvo najmanje jednog kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa
studija;
redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje
osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijamakoje se nalaze u relevantnim naučnim
bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent
ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidatu za stepen drugog ciklusa
studija odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.
Kandidati koji se prijavljuju za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavno zvanje dužni su da u
svojoj prijavi naznače za koje zvanje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati
nepotpunom.
Dokumenti se prilažu u originalu ili u formi ovjerenih kopija.
Dokumenti se ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne razmatraju.
Prijave na konkurs sa dokumentima dostavljaju se poštom na adresu Fakulteta, Bolnička 25 uz
naznaku „PRIJAVA NA KONKURS“.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, na web
stranici Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare