Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Komunalni policajac

- dana
Poslodavac:
Opština Mrkonjić Grad
Kategorija:
Državna služba i uprava, Policija - Zaštitarske usluge, Pravo
Mjesto rada:
Mrkonjić Grad
Rok prijave:
22.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Komunalni policajac

II - OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Komunalni policajac obavlja poslove iz djelokruga referata i druge poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad.

Djelokrug poslova:
-obavlja poslove komunalno - policijske kontrole, u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji, drugim zakonskim i podzakonskim aktima,
-informiše Načelnika komunalne policije o izvršenim zadacima i preduzetim mjerama,
-sarađuje sa drugim organima opštinske uprave i nadležnim organima u okviru svojih ovlašćenja,
-vodi evidenciju o izvršenim pregledima,
-obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

III – OPŠTI I POSEBNI USLOVI
Opšti uslovi koje treba da ispunjava kandidat su:

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i
6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave.

Pored opštih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava i sljedeće posebne uslove:
-da ima VSS, tehničkog ili društvenog smjera ili prvi ciklus istog studija sa
najmanje 240 ECTS bodova,
-da ima položen stručni ispit za rad u organima opštinske uprave i
-da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja.
Ukoliko lice iz prethodnog stava ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.

IV – POTREBNA DOKUMENTA

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs (obrazac broj 1/koji je dostupan na sajtu opštinske uprave opštine Mrkonjić Grad i na sajtu Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, a može se preuzeti i u opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad, šalter broj: 2). Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa.

Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova konkursa, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:
-nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
-nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
-nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i
-nije u sukobu interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona, sastavni je dio prijave na javni konkurs.

Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidati prilažu foto-kopije:
-diplome o završenoj stručnoj spremi,
-uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen,
-isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz odjeljka IV stav 1. tačka 2. 3. 4. i 5., kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz prethodnog stava u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa prethodnim stavom.
Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Prilikom popunjavanja upražnjenog radnog mjesta daje se prednost, pod istim uslovima, korisnicima prava u skladu sa propisima o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

V – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prijave na javni konkurs se mogu podnijeti direktno ili putem pošte na adresu: Opština Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, sa naznakom „Komisiji za izbor.“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni konkurs se objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srpske» i dnevnom listu «Glas Srpske».

Ukoliko javni konkurs ne bude istovremeno objavljen, rok za prijavu se računa od dana posljednjeg objavljivanja.

Za sva dodatna obavještenja o javnom konkursu možete se obratiti službeniku Lekić Predragu, na kontakt telefon: 050/220-948.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare