Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi za
inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona
4 / 446- Kantonalni tržišno - turistički inspektor - 3 (tri) izvršioca

Opis poslova: tržišno - turistički inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: obavljanje trgovine i obrta, standarde i kvalitet proizvoda u proizvodnji i prometu; mjerne jedinice, robne i uslužne žigove i oznake kvaliteta i porijekla proizvoda; cijene proizvoda i usluga naknade, takse (osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknade koje se zaračunavaju po posebnim propisima; robne rezerve; zaštitu izuma i tehničkih unapređenja; zaštitu prava potrošača; obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti; kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata; zaštitu prava korisnika ugostiteljskih i turističkih usluga; reklamiranje ugostiteljsko - turističke ponude; osiguranje komunalnog reda za ugostiteljske i turističke objekte; kontrolu rada turističkih zajednica; obračun, naplatu i uplatu boravišne takse i turističke članarine; prati sprovođenje svih usvojenih procedura i uputstava vezanih za inspekcijski nadzor i rad Uprave, koje u svom radu primjenjuju državni sužbenici sa posebnim ovlastima i odgovoran je za njih, te neposredno sprovodi sve procedure i uputstva koje se odnose na njegovo radno mjesto; obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

-VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova) , drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,- pravne, ekonomske ili tehničke struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru,
-položen ispit za vozača ,,B" kategorije.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine,
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje;
2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba ),
3.dokaz o poznavanju rada na računaru,
4.vozačka dozvola ,,B" kategorije,
5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti , obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

''Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.


SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. iur.Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare