Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
06 / 899


- Kantonalni elektroenergetski inspektor – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na izvršenje zakona, propisa, standarda, tehničkih normativa i opštih akata u postupku projektovanja, planiranja, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, eksploatacije i održavanja elektoroenergetskih objekata, postrojenja, instalacija, uređeja i opreme koja nisu stavljena u nadležnost federalnog inspektora, elektroenergetske tehničke standarde i normative, proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrošnju električne energije, korištenje, održavanje i unapređenje elektroenergetskih postrojenja, tehničko upravljanje elektroenergetskim sistemom, kontrolu elektroenergetske opreme, aparata i uređaja koji su uvezani, vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima, postupa po zahtjevima građana i pravnih lica u slučaju oštećenja, havarije ili eksplozije elektroenergetskog objekta ili postrojenja i ako su zbog toga ugroženi ljudski životi i okolina, ako prijeti ili je nastala materijalna šteta, izrađuje izvještaje o inspekcijskim pregledima i o značajnim pojavama u objektima i na instalacijama na kojima vrši nadzor, kontrolu kvaliteta električne energije, upotrebe i održavanja elektorenergetskih postrojenja u cilju ocjene njihove tehničke ispravnosti, pogonske spremnosti, sigurnosti pogona, pogonskog i drugog osoblja racionalne upotrebe električne energije i provođenje mjera ograničenja potrošnje električne energije, prati i proučava izmjene zakona, propisa i tehničkih normativa; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.
Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to:

- VSS - VII stepen, diplomirani inženjer elektrotehnike ili bakalaureat/bachelor – inženjer elektrotehnike sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova ili magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike sa ostvarenih 300 ECTS studijskih bodova,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima projektovanja,proizvodnje,ugradnje ili eksploatacije elektroenergetskih objekata i postrojenja nakon položenog stručnog ispita,
- položen stručni inspektorski ispit,
- položen ispit za vozača „B“ kategorije,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu FBiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).


b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje!
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/ stažu u struci na poslovima projektovanja,proizvodnje,ugradnje ili eksploatacije elektroenergetskih objekata i postrojenja nakon položenog stručnog ispita,
3. dokaz o položenom stručnom inspektorskom ispitu
4. dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Napomena: Kandidati se mogu se prijaviti na javni konkurs i bez položenog stručnog inspektorskog ispita, koji ispit izabrani kandidati polažu nakon što Vlada Federacije BiH propiše uvjete i način polaganja stručnog inspektorskog ispita.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7,
71000 SARAJEVO
sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl.iur.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare