Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.02.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Javni oglas

- dana
Poslodavac:
Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić
Kategorija:
Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
19.02.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 65. Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić" Mostar, čl. 20a. stav. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine br. 89/18), čl. 4., 5. i 6. Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić„ Mostar, raspisuje

J A V N I O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

1. NEODREĐENO VRIJEME

1.1. Medicinska sestra /tehniačar na odjelu za hirurgiju, 3 izvršioca

1.2. Medicinska sestra /tehničar u operacionoj sali odjela za hirurgiju, 2 izvršioca

1.3. Medicinska sestra /tehničar na odjelu za urologiju, 1 izvršilac

1.4. Medicinska sestra tehničar intezivne njege na odjelu za anesteziju, reanimaciju i intezivnu terapiju, 1 izvršilac

1.5. Anesteziološkci tehničear na odjelu za anesteziju, reanimaciju i intezivnu terapiju, 2 izvršioca

1.6. Akušerka na odjelu za ginekologiju i akušerstvo, 1 izvršilac

1.7. Medicinska sestra /tehničar na odjelu za ginekologiju i akušerstvo, 1 izvršilac

1.8. Medicinska sestra /tehničar u transfuzijskom centru, 2 izvršioca

1.9. Medicinska sestra /tehničar na odjelu za interne bolesti, 5 izvršioca

1.10. Medicinska sestra /tehniačar na odjelu za neurologiju, 2 izvršioca

1.11. Laboratorijski tehničar na odjelu za mikrobiološku dijagnostiku, 1 izvršilac

1.12. Laboratorijski tehničar na odjelu za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku, 1 izvršilac

1.13. Socijalni radnik na odjelu psihijatrije, 1 izvršilac

1.14. Telefonist u službi za pravne, opće i kadrovske poslove, 1 izvršilac

1.15. Ekonom u službi za ekonomske i finansijsko-komercijalne poslove, 1 izvršilac

1.16. Skladištar-magaciner u službi za ekonomske i finansijsko-komercijalne poslove, 1 izvršilac

1.17. Pralja i peglačica rublja i posteljine u službi za tehničke poslove, 3 izvršioca

1.18. Servirka u službi za tehničkce poslove, 1 izvršilac

1.19. Pomoćni radnik u službi za tehničke poslove, 1 izvršilac

1.20. VKV rukovatelj energetskim postrojenjima, kotlovskim postrojenjima i posudama pod tlakom, 1 izvršilac

1.21. Čuvar —zaštitar u službi za zaštitu imovine i lica, 1 izvršilac

1.22. Vozač u službi vozni park, 1 izvršilac2. ODREĐENO VRIJEME

2.1. Instrumentarka na odjelu za ginekologiju i akušerstvo - do povratka radnice sa bolovanja

2.2. Inžinjer medicinske radiologije - I ciklus na odjelu za radiološku dijagnostiku - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

2.3. Medicinska sestra /tehničar na odjelu pedijatrije-do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 2 izvršioca

2.4. Medicinska sestra /tehničar na odjelu za infektivne bolesti - do povratka radnice sa neplaćenog odsustva

2.5. Fizioterapeut - I ciklus na odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - do povratka radnika sa neplaćenog odsustva.OPŠTI USLOVI:

da je kandidat stariji od 18 godina,
da je državljanin BiH


Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

pisana prijava sa kratkom biografijom, kontakt podaci, tačan naziv radnog mjesta na koje se konkuriše,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa,
uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa.


POSEBNI USLOVI:

• za radna mjesta pod tačkama 1.1., 1.2., 1.3., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 2.4. uslovi: SSS-srednja medicinska škola opšteg smjera, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad, poznavanje rada na računaru;

dokazi: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ) i certifikat o poznavanju rada na računaru;

• za radna mjesta pod tačkama 1.4. i 1.5. uslovi: SSS-srednja medicinska škola opšteg smjera, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad, edukacija iz anestezije i reanimacije na klinici ili u bolnici, poznavanje rada na računaru ;

dokazi: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, cerifikat za samostalan rad (licenca ),certifikat o završenoj edukaciji i certifikat o poznavanju rada na računaru;

• za radno mjesto pod tačkom 1.6. uslovi: SSS-srednja medicinska škola –akušerski smjer, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad, poznavanje rada na računaru;

dokazi: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ) i certifikat o poznavanju rada na računaru;

• za radno mjesto pod tačkom 1.8. uslovi: SSS-srednja medicinska škola opšteg ili laboratorijskog smjera, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad, edukacija iz transfuzijske medicine u skladu sa Pravilnikom o edukaciji u oblasti transfuzijske medicine za medicinske sestre i laboratorijske tehničare , poznavanje rada na računaru;

dokazi: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ), certifikat o završenoj edukaciji, certifikat o poznavanju rada na računaru;

• za radno mjesto pod tačkom 1.11. i 1.12. uslovi: srednja medicinska škola laboratorijski smjer, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad, poznavanje rada na računaru;

dokazi: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ), certifikat o poznavanju rada na računaru;

• za radno mjesto pod tačkom 1.13. uslovi: II ciklus odgovarajućeg studija-smjer socijalni rad ili ekvivalent, poznavanje rada na računaru,1 godina radnog iskustva na poslovima struke

dokazi: diploma o završenom studiju –II ciklus ili ekvivalent, certifikat o poznavanju rada na računaru; dokaz o radnom stažu u struci

• za radno mjesto pod tačkom 1.14.uslovi:KV i odgovarajuće praktično iskustvo ili kurs na poslovima korištenja telefonske centrale

dokazi: diploma o završenoj školi, dokaz o praktičnom iskustvu na navedenim poslovima;

• za radna mjesta pod tačkama 1.15. i 1.16. uslovi:SSS stručna sprema, poznavanje rada na računaru;

dokazi: diploma o završenoj školi, certifikat o poznavanju rada na računaru;

• za radno mjesto pod tačkom 1.17. uslovi: NK (osmogodišnja škola )

dokazi: diploma o završenoj školi

• za radna mjesta pod tačkama 1.18. i 1.19.uslovi: NK (osmogodišnja škola )

dokazi: diploma o završenoj školi;

• za radno mjesto pod tačkom 1.20.uslovi:VKV smjer rukovatelj energetskim postrojenjima, kotlovskim postrojenjima i posudama pod tlakom ,3 godine radnog iskustva na poslovima rukovatelja kotlovskim postrojenjima i posudama pod tlakom;

dokazi: diploma o završenoj školi, dokaz o radnom iskustvu ;

• za radno mjesto pod tačkom 1.21.uslovi: SSS ili KV, osposobljenost za obavljanje poslova čuvara u službi zaštite;

dokazi: diploma o završenoj školi, certifikat za obavljanje poslova čuvara u službi zaštite;

• za radno mjesto pod tačkom 1.22.uslovi: KV vozač i položen ispit B kategorije

dokazi: diploma o završenoj školi, vozačka dozvola;

• za radno mjesto pod tačkom 2.1. uslovi: SSS-srednja medicinska škola opšteg smjera, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad, edukacija iz instrumentarija na klinici ili u bolnici, poznavanje rada na računaru;

dokazi: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ),certifikat o završenoj edukaciji i certifikat o poznavanju rada na računaru;

• za radno mjesto pod tačkom 2.2. - I ciklus zdravstvenog studija radiologija sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad i poznavanje rada na računaru

dokazi: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (certifikat ), certifikat o poznavanju rada na računaru;

• za radna mjesta pod tačkama 2.3.,uslovi:SSS-srednja medicinska škola opšteg ili pedijatrijskog smjera , položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad, poznavanje rada na računaru;

dokazi: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ) i certifikat o poznavanju rada na računaru;

• za radno mjesto pod tačkom 2.5.-studij fizikalne terapije I ciklus sa 240 bodova ili njegov ekvivalent, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad i poznavanje rada na računaru; potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ), certifikat o poznavanju rada na računaru;Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova oglasa dužni su dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje de se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata, a koja podrazumijeva:

uvjerenje /potvrda o radnom stažu od poslodavca, sa tačnim naznakom poslova i radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža;
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme koja se traži Oglasom (za kandidate koji se nalaze na evidenciji Službe ) u vrijeme prijave na Oglas, ne starije od 3 mjeseca;
uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja za školu/ fakultet koji se traži oglasom;
dokazi o statusu kandidata kao dobrovoljca, organizatora otpora, veterana, učesnika rata-demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i kao člana njihovih porodica, porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine F BiH", br. 33/04 , 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK", br. 6/18), u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, ne starija od 3 mjeseca.


Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršiti će se provjera radnih i stručnih sposobnosti.

Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad u skladu sa Pravilnikom o radu ustanove.Napomena: U skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH", broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK", br. 6/18) dobrovoljci, organizatori otpora, veterani, učesnici rata-demobilisani borci, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih porodica, članovi porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na web stranici JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujie" Mostar www.kbmostar.ba i web stranici Službe za

zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona www.szzhnz-k.ba.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu iii u ovjerenoj kopiji.

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na web stranici JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujie" Mostar i web stranici Službe za zapošljavanje Hercegovaeko-neretvanskog kantona www.szzhnz-k.ba, neposredno na protokol ustanove ili putem pošte preporučeno na adresu:

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić" Mostar

Ul. Maršala Tita br. 294

88 000 M o s t a r

sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (tačan naziv radnog mjesta)” – NE OTVARATI

Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare