Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.02.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Javni konkurs

- dan
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
23.02.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata Univerziteta broj: 101 - 303/19 od 31.01.2019. godine Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,K O N K U R S
za izbor u zvanje


I

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje:− docent za područje Humanističkih nauka, polje Filologija, grana A) Anglistika B) Lingvistika na Fakultetu informacijskih tehnologija -1 izvršilac

− viši asistent za područje Humanističkih nauka, polje Filologija, grana A) Anglistika, B) Lingvistika na Fakultetu humanističkih nauka - 1 izvršilac

− asistent za područje Tehničke nauke, polje Računarstvo i informatika, grana Softverski inžinjering na Fakultetu informacijskih tehnologija - 1 izvršilac

− asistent za područje Tehničkih nauka, polje Građevinarstvo, grana Nosive konstrukcije na Građevinskom fakultetu – 1 izvršilacII

1. OPIS POSLOVA:

1.1. NASTAVNIK ▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta;

predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa;
preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran;
priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom;
vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;
radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi;
obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka;
predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta;
učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
organizuje i izvodi naučnoistraživački rad;
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu


1.2. SARADNIK

priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika;
pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;
obavlja konsultacije sa studentima;
učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom;
priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina;
radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena;
učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu;
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.


III

2. Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:2.1. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta su:

- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

- najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama1, iz odgovarajuće oblasti;

- pokazane nastavničke sposobnosti; te

- da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti /nastavnog predmeta za koju/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje.Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova:

- da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu;

- da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu;

- da je prezentirao najmanje jedan rad na naučnom skupu;

- da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca.2.2. Uslov za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta je:

− završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti

− ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija na prvom ciklusu 8 (osam) ili 3,5, (tri i po)

− ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija na drugom ciklusu 8 (osam) ili 3,5 (tri i po)2.3. Uslovi za izbor saradnika u zvanje asistenta su:

- završen odgovarajući univerzitetski studij sa najmanje 240 ECTS bodova;

- ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (tr i ipo).2.4. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.IV

DOKAZI

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA KONKURSA:ZA POZICIJU 2.1. (DOCENT)

1. Biografiju (CV);

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

3. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;

4. Dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2. 1. (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje 2 od 4 uslova)

5. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.Dokument pod rednim brojem 5 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).Za poziciju 2.2. (VIŠI ASISTENT)

1. Biografiju (CV);

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne oblasti

3. Potvrda o prosjeku ocjena za I i za II ciklus ili uvjerenje o položenim ispitima za I i za II ciklus

4. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Dokument pod rednim brojem 4 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).Za poziciju 2.3. (ASISTENT)

1. Biografiju (CV),

2. Ovjerena kopija fakultetske diplome,

3. Potvrda o prosjeku ocjena ili uvjerenje o položenim ispitima,

4. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora.

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU
SJEVERNI LOGOR b.b.
88 104 Mostar
NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika u zvanje i pozicije na koju se konkuriše - NE OTVARATI).Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare