Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Istražitelju vOdsjeku za sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala i korupcije

- dana
Poslodavac:
Državna agencija za istrage i zaštitu
Kategorija:
Policija - Zaštitarske usluge
Mjesto rada:
Istočno Sarajevo
Rok prijave:
27.10.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 49. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine
(„Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12),
Odluke o pokretanju procedure i utvrđivanja upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje
mlađih inspektora u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-6318-1/17 od
15.09.2017. godine i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za pohađanje
osnovne obuke - kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj
16-11-34-2-6318-2/17 od 18.09.2017. godine, Komisija za izbor kandidata za pohađanje
osnovne obuke - kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu
raspisuje

J A V N I O G L A S

za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke - kadeta za čin mlađi inspektor
u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

Državna agencija za istrage i zaštitu vrši prijem 20 kandidata za pohađanje osnovne
obuke - kadeta za čin mlađi inspektor, sa najmanje VI stepenom školske spreme, kako slijedi:
KRIMINALISTIČKO-ISTRAŽNI ODJEL
Odsjek za sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala i korupcije
Istražitelj 2 izvršioca
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:(1) Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne
uslove.
a) Opći uslovi:
1) državljanstvo Bosne i Hercegovine;
2) životna dob između 18 i 35 godina života;
3) najmanje VI stepen školske spreme;
4) zdravstvena sposobnost potvrđena ljekarskim uvjerenjem, kojim se potvrđuje da je
kandidat zdrav, te psiho-fizički sposoban za rad na poslovima policijskog
službenika;
5) da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i
Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna
kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti
saobraćaja, u skladu s krivičnim zakonodavstvom;
7) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu
Jugoslaviju kao osoba optužena od strane tog tribunala.

b) Posebni uslovi:
1) poznavanje stranog jezika;
2) poznavanje rada na računaru;
3) vozačka dozvola „B“ kategorije.

(2) Ispunjavanje posebnog uslova poznavanje stranog jezika provjerava se putem testa iz
člana 11. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike
osnovne obuke - kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

III
Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili
ovjerenu kopiju):
a) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane
nadležnog organa do dana prijave na Javni oglas);
b) izvod iz matične knjige rođenih;
c) diplomu o završenom najmanje VI stepenu školske spreme, nostrificiranu diplomu,
ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj
drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, kandidati koji su više odnosno visoko
obrazovanje stekli po bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak
diplomi, izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije
uopće izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz diplomu dostavi
uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat ni za jednog
diplomca;
d) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz institucije
državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere;
e) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut krivični
postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za
krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu s krivičnim zakonodavstvom;
f) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom
člana IX stav (1) Ustava BiH;
g) dokaz o poznavanju rada na računaru (diplomu, uvjerenje ili svjedočanstvo). Kao
dokaz o nivou znanja rada na računaru ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravne
osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registrirani za
obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani;
h) kopiju vozačke dozvole.

IV
(1) Prijava na Oglas podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti u sjedištu ili na web stranici
Državne agencije za istrage i zaštitu www.sipa.gov.ba a ista se, u zatvorenoj koverti,
predaje neposredno u Pisarnici Državne agencije za istrage i zaštitu ili dostavlja putem
pošte.
(2) Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi.
(3) Tokom procesa odabira kandidati će biti kontaktirani i informirani pismeno ili putem
dodijeljene šifre preko web stranice Državne agencije za istrage i zaštitu.
(4) Osnovna obuka kadeta traje četiri mjeseca i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno
usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne
obuke ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne
troškove obuke.
(5) Nakon uspješno završene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u organizacione
jedinice Državne agencije za istrage i zaštitu u trajanju od 12 mjeseci i raspoređuju na
radno mjesto policijskog službenika u činu „mlađi inspektor“.
(6) U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova,
Komisija prednost daje kandidatu ženskog spola.

(7) U skladu sa članom 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura
policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, uopće, odražava nacionalnu
strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz 1991. godine.
(8) Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se neće vraćati.
(9) Nepotpune, neblagovremene, neuredne prijave i prijave sa neovjerenom dokumentacijom,
neće se uzimati u razmatranje.
(10) Konačna Lista izabranih kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu i na
web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

V
(1) Prije donošenja Odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati bit će predmet osnovne
sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim
podacima stepena »POVJERLJIVO«, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka
(„Službeni glasnik BiH“, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata
donesenih na osnovu ovog zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne
smetnje bit će isključeni iz dalje procedure izbora. U okviru provjera vršit će se i provjera
općeg uslova „da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak“.
(2) Zdravstvenu i psiho-fizičku sposobnost kandidata za rad na poslovima policijskog
službenika, utvrdit će u postupku selekcije nadležna zdravstvena ustanova.

VI
(1) Izbor kandidata za kadete Državne agencije za istrage i zaštitu vršit će se u skladu sa
Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Odlukom o načinu i programu
testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu
i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj
agenciji za istrage i zaštitu, a isti su dostupni na web stranici Državne agencije za istrage i
zaštitu.
(2) Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i koji dostave traženu dokumentaciju
imaju pravo pristupiti testiranju, koje se sastoji od:
a) utvrđivanja morfološkog statusa kandidata;
b) testa općeg znanja, uključujući pismeni rad;
c) testa fizičke sposobnosti;
d) ljekarskog pregleda;
e) psihološkog pregleda u koji je uključen test i intervju;
f) testa poznavanja stranog jezika;
g) usmenog testa - intervjua.
(3) Ispunjavanje općih i posebnih uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje
prijave.
(4) Prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Državna agencija za istrage i zaštitu,
ul. Nikole Tesle broj 59, 71123 Istočno Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem kandidata
za pohađanje osnovne obuke - kadeta za čin mlađi inspektor
u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu“.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare