Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Istražitelj u Odsjeku za sprečavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, trgovine ljudima, opojnih droga i drugih kaznenih djela

- dana
Poslodavac:
Državna agencija za istrage i zaštitu
Kategorija:
Policija - Zaštitarske usluge
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
27.10.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 49. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine

(„Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12), Odluke o pokretanju procedure i utvrđivanja upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje mlađih inspektora u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2 6318-1/17 od 15.09.2017. godine i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke - kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-6318-2/17 od 18.09.2017. godine, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke - kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu r a s p i s u j eJ A V N I O G L A S
za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke - kadeta za čin mlađi
inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu
I

Državna agencija za istrage i zaštitu vrši prijem 20 kandidata za pohađanje osnovne

obuke - kadeta za čin mlađi inspektor, sa najmanje VI stepenom školske spreme, kako slijedi:KRIMINALISTIČKO-ISTRAŽNI ODJEL

a) Odsjek za sprečavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u vezi sa

trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim krivičnim djelima

1. Istražitelj ...................................................................................3 izvršitelja

b) Odsjek za sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala i korupcije

1. Istražitelj .................................................................................. 2 izvršiteljaSEKTOR ZA ISTRAŽIVANJE RATNIH ZLOČINA I KRIVIČNIH DJELA KAŽNJIVIH PO MEĐUNARODNOM HUMANITARNOM PRAVU

a) Odsjek za istrage

1. Istražitelj .................................................................................. 2 izvršiteljaODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU

a) Odsjek za sigurnosne provjere

1. Istražitelj ..................................................................................1 izvršiteljSEKTOR ZA OPERATIVNU PODRŠKU

a) Operativno-komunikacioni odsjek

1. Šef smjene ............................................................................... 1 izvršiteljREGIONALNI URED BANJA LUKA

a) Kriminalističko-istražni odsjek

1. Istražitelj za borbu protiv terorizma i trgovine ABHO............................... 1 izvršitelj

b) Odsjek za prikupljanje kriminalističko-obavještajnih podataka

1. Istražitelj ......................................................................................... 1 izvršiteljREGIONALNI URED MOSTAR

a) Kriminalističko-istražni odsjek

1. Istražitelj za sprječavanje i otkrivanje financijskog kriminala i korupcije..... 2 izvršitelja

b) Odsjek za prikupljanje kriminalističko-obavještajnih podataka

1. Istražitelj ........................................................................................ 3 izvršitelja

c) Odsjek za istraživanje ratnih zločina i kaznenih djela kažnjivih po međunarodnom

humanitarnom pravu

1. Istražitelj ........................................................................................ 1 izvršiteljREGIONALNI URED SARAJEVO

a) Kriminalističko-istražni odsjek

1. Istražitelj za sprječavanje i otkrivanje financijskog kriminala i korupcije.... 1 izvršitelj

b) Odsjek za prikupljanje kriminalističko-obavještajnih podataka

1. Istražitelj ........................................................................................ 1 izvršiteljREGIONALNI URED TUZLA

a) Kriminalističko-istražni odsjek

1. Istražitelj za sprječavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, trgovine ljudima,

opojnih droga i drugih kaznenih djela ...................................................... 1 izvršiteljII

(1) Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne

uvjete.

a) Opći uvjeti:

1) državljanstvo Bosne i Hercegovine;

2) životna dob između 18 i 35 godina života;

3) najmanje VI stupanj školske spreme;

4) zdravstvena sposobnost potvrđena lječničkim uvjerenjem, kojim se potvrđuje da je kandidat zdrav, te psiho-fizički sposoban za rad na poslovima policijskog službenika;

5) da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;

6) da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna

kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnost prometa, u skladu s kaznenim zakonodavstvom;

7) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od strane tog tribunala.

b) Posebni uvjeti:

1) poznavanje stranog jezika;

2) poznavanje rada na računaru;

3) vozačka dozvola „B“ kategorije.(2) Ispunjavanje posebnog uslova poznavanje stranog jezika provjerava se putem testa iz člana 11. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke - kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

III

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili

ovjerenu kopiju):

a) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa do dana prijave na Javni oglas);

b) izvod iz matične knjige rođenih;

c) diplomu o završenom najmanje VI stupnju školske spreme, nostrificiranu diplomu,

ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj

drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, kandidati koji su više odnosno visoko

obrazovanje stekli po bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz diplomu dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat ni za jednog diplomca;

d) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz institucije državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere;

e) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kaznenodjelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa, u skladu s kaznenim zakonodavstvom;

f) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom

člana IX stav (1) Ustava BiH;

g) dokaz o poznavanju rada na računaru (diplomu, uvjerenje ili svjedočanstvo). Kao

dokaz o nivou znanja rada na računaru ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravne

osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registriraniza obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani;

h) kopiju vozačke dozvole.

IV

(1) Prijava na Oglas podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti u sjedištu ili na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu www.sipa.gov.ba a ista se, u zatvorenoj koverti, predaje neposredno u Pisarnici Državne agencije za istrage i zaštitu ili dostavlja putem pošte.

(2) Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnom tisku.

(3) Tijekom procesa odabira kandidati će biti kontaktirani i informirani pismeno ili putem dodijeljene šifre preko web stranice Državne agencije za istrage i zaštitu.

(4) Osnovna obuka kadeta traje četiri mjeseca i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne obuke ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

(5) Nakon uspješno završene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u organizacijske jedinice Državne agencije za istrage i zaštitu u trajanju od 12 mjeseci i raspoređuju na radno mjesto policijskog službenika u činu „mlađi inspektor“.

(6) U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Komisija prednost daje kandidatu ženskog spola.

(7) U skladu sa članom 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, uopće, odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

(8) Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se neće vraćati.

(9) Nepotpune, neblagovremene, neuredne prijave i prijave sa neovjerenom dokumentacijom, neće se uzimati u razmatranje.

(10) Konačna Lista izabranih kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu i na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

V

(1) Prije donošenja Odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati bit će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupnja »POVJERLJIVO«, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje bit će isključeni iz dalje procedure izbora. U okviru provjera vršit će se i provjera općeg uslova „da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak“.

(2) Zdravstvenu i psiho-fizičku sposobnost kandidata za rad na poslovima policijskog službenika, utvrdit će u postupku selekcije nadležna zdravstvena ustanova.

VI

(1) Izbor kandidata za kadete Državne agencije za istrage i zaštitu vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodi, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, a isti su dostupni na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

(2) Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i koji dostave traženu dokumentaciju imaju pravo pristupiti testiranju, koje se sastoji od:

a) utvrđivanja morfološkog statusa kandidata;

b) testa općeg znanja, uključujući pismeni rad;

c) testa fizičke sposobnosti;

d) lječničkog pregleda;

e) psihološkog pregleda u koji je uključen test i intervju;

f) testa poznavanja stranog jezika;

g) usmenog testa - intervjua.

(3) Ispunjavanje općih i posebnih uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

(4) Prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:Državna agencija za istrage i zaštitu
ul. Nikole Tesle broj 59
71123 Istočno Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem kandidata
za pohađanje osnovne obuke - kadeta za čin mlađi inspektor
u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu“.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare