Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Interni revizor

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
22.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona
4/488


03. Interni revizor (ekonomske struke) u Odjeljenju za internu reviziju - 1 (jedan) izvršilac,


03.Opis poslova: obavlja najsloženije poslove interne revizije planiranja, izvršavanja, analize i izvještavanja u okviru budžetskog poslovanja kantona; poslove interne revizije obavlja u skladu s usvojenim standardima interne revizije Pravilnikom o internoj reviziji korisnika budžetskih sredstava Tuzlanskog kantona i bližim procedurama Odjeljenja za internu reviziju sa težištem na utvrđivanju zakonske, formalne i suštinske ispravnosti postupaka, radnji i dokumentacione osnove u procesu budžetskog poslovanja kantona; prikuplja dokumetaciju na licu mjesta za procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole iz svog djelokruga rada, u smislu: 1. identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom od menadžmenta, 2. ispunjavanje zadataka i postavljanja definisanih ciljeva organizacije, 3. ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, 4. usklađenost s uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama, 5. čuvanje sredstava organizacije od gubitaka kao rezultata svih vidova neispravnosti, 6. integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja; učestvuje u izradi godišnjeg programa i plana vršenja interne revizije budžetskih korisnika; vrši neposredan uvid, kontrolu i obradu prikupljenih podataka i dokumetacije od budžetskih korisnika; sačinjava prednacrt izvještaja o izvršenoj internoj reviziji budžetskog korisnika sa zapažanjima u smislu utvrđenih nedostataka u poslovanju budžetskog korisnika iz svog djelokruga rada; odgovoran je rukovodiocu za istinitost i vjerodostojnost zapažanja sačinjenih na osnovu uvida u pregledanu i analiziranu dokumetaciju i nacrta izvještaja koje podnosi; sačinjava i rukovodiocu dostavlja nacrt i finalni revizorski izvještaj na odobravanje; uključenost u druge poslove u organizaciji može imati samo savjetodavni karakter i ne može učestvovati u procesima koji mogu biti predmetom revidiranja; odgovoran je za permanentno praćenje zakonskih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog internog revizora, ali isključivo one koje su u vezi poslova interne revizije.Uvjeti:
Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 03:
-VSS/VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova - ekonomske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene VSS,
-certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija,
-poznavanje rada na računaru,
-poznavanje engleskog jezika,
-da nije u sukobu interesa u smislu člana 12. Zakona o internoj reviziji („Službene novine Federacije BiH" broj: 47/08).


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Fedracije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za stručnog saradnika (pozicija 05.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkurse procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu (broj: 02/1-34-11759-1/18 od 08.05.2018.godine).

Prijavu, sa tražnim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona - 4/488"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


SEKRETAR


Zinka Salihagić, dipl. iur.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare