Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 05.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Vitez, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Vitez


5 / 554- Inspektor za komunalne poslove, zaštitu okoliša i lokalne puteve - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: kontroliše održavanje i korištenje komunalnih objekata i uređaja, kao što su javne saobraćajne površine u naselju, javne zelene površine, objekti za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, objekti za prečišćavanje i odvođenje atmosferskih voda iz naselja, objekti za deponiranje otpada, objekti za proizvodnju i distribuciju toplote; kontroliše izvršavanje dimnjačarske i pogrebne djelatnosti; kontroliše održavanje i korištenje autobusne stanice i stajališta, septičke jame, sportske objekte, dječja igrališta, pijacu, stočne i druge pijace; obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite okoliša, prirode, zraka, buke i upravljanja otpadom; predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša, vrši nadzor nad provođenjem okolišnih dozvola za čije donošenje je nadležna općina; učestvuje u poslovima izrade općinskog plana zaštite okoliša i općinskog plana upravljanja otpadom; kontroliše održavanje i zaštitu lokalnih puteva; vrši nadzor nad održavanjem objekata komunalne infrastrukture i drugih komunalnih objekata, vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem Kantonalnog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama po pitanjima koje su po prirodi poslova i u skladu sa drugim propisima spadaju u njegovu nadležnost; vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području općine Vitez po pitanjima koje su po prirodi poslova i u skladu sa drugim propisima spadaju u njegovu nadležnost; priprema izvještaje o stanju utvrđenom u postupku inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima o inspekcijskom nadzoru i po nalogu rukovodioca Službe.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja- završen fakultet tehnološke struke, tehničke struke ili pravne struke
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža, poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.

2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu, poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Vitez "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare