Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona

5 / 56801. Sekretar - 1 (jedan) izvršilac
02. Glavni kantonalni tržišni inspektor - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Uprave,
koordinira i usmjerava rad organizacionih jedinica u sastavu Uprave, sarađuje između organa i drugih tijela državne službe i preduzeća, realizira program rada Uprave, odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, prati realizaciju poslova koji su utvrđeni u programu rada i planovima rada u cilju realizacije istih, osigurava izvršenje svih poslova po nalogu direktora, upoznaje direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema, pomaže direktoru Uprave u rukovođenju Upravom, vodi upravni postupak u slučajevima propisanim zakonom, prati zakone i na zakonu zasnovane propise i daje po potrebi objašnjenja i stručna mišljenja, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih i opštih akata iz djelokruga rada Uprave ili onih propisa i opštih akata za čije je pripremanje zadužena Uprava, te iste u propisanoj formi i na propisani način dostavlja nadležnim organima, neposredno učestvuje u izvršenju planiranih zadataka i poslova Uprave, poduzima potrebne aktivnosti u cilju rješavanja pitanja radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika Uprave i ostvarivanje njihovih prava iz radnog odnosa, priprema i vrši izradu opštih i pojedinačnih akata kojima se rješava o određenim pravima državnih službenika i namještenika, te raznih drugih akata vezanih za podatke iz personalnih dosijea državnih službenika i namještenika, brine se o urednom vođenju i sređivanju personalnih dosijea, njihovom čuvanju, kao i čuvanju svih akata u dosijeima, te ažuriranju i slaganju akata sadržanih u istim, priprema prijedlog plana korištenja godišnjih odmora svih državnih službenika i namještenika, u saradnji sa pomoćnicima direktora, koji dostavlja na odobravanje direktoru, vodi, organizira, koordinira i vrši sve poslove na nivou Uprave kod pripreme i izrade nacrta i prijedloga godišnjeg plana i programa rada Uprave i odgovoran je u cijelosti za kvalitet materijala i blagovremenost pripreme, izrade i upućivanja akata u potrebnu proceduru, radi na izradi, periodičnih i godišnjeg izvještaja o radu Uprave, vodi, organizira, koordinira i vrši sve poslove na nivou Uprave kod pripreme i izrade prijedloga akata, i odgovoran je u cijelosti za kvalitet materijala i blagovremenost pripreme, izrade i upućivanja akata u dalju potrebnu proceduru i njihovo dostavljanje nadležnim organima, pruža stručnu pravnu pomoć svim državnim službenicima prilikom vođenja upravnih i drugih postupaka, te prilikom izrade akata koje isti koriste u svom radu (rješenja, zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, krivičnih prijava i drugih akata), poslove i zadatke svog radnog mjesta ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima direktora, sačinjava godišnji plan edukacije zaposlenika, vodi evidenciju o izvršenoj edukaciji i sačinjava godišnji izvještaj o edukaciji, prati provođenje svih usvojenih procedura vezanih za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008, koje u svom radu primjenjuje Uprava i odgovoran je za isto direktoru, vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Uprave, odredi direktor, za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta neposredno odgovara direktoru.

02. Opis poslova: neposredno rukovodi kantonalnom tržišnom inspekcijom, planira i neposredno na terenu organizuje vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora nad provođenjem federalnih, odnosno kantonalnih zakona, drugih propisa i općih akata koji spadaju u nadležnost kantonalne tržišne inspekcije i u vršenju tih poslova odlučuje o pitanjima za koja je zakonom ovlašten, organizuje blagovremeno, zakonito i pravilno odnosno kvalitetno vršenje poslova iz djelokruga rada kantonalne tržišne inspekcije, te osim odgovornosti za svoj rad, odgovoran je i za rad inspektora kojim neposredno rukovodi, prilikom obavljanja poslova svog radnog mjesta ostvaruje saradnju sa nadležnim federalnim i općinskim inspektorima u pitanjima od zajedničkog interesa za vršenje inspekcijskog nadzora, ostvaruje saradnju sa resornim federalnim i kantonalnim ministarstvima i resornim općinskim službama u vezi pitanja koja se odnose na oblast u kojoj inspekcijski nadzor vrši kantonalna inspekcija kojom neposredno rukovodi, vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Uprave, odredi pomoćnik direktora i direktor Uprave, za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta odgovora, pomoćniku direktora, direktoru Uprave i Vladi Kantona.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01:
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke,
- najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- posjedovanje osnovnog znanja za rad na računaru,

Za poziciju 02:
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske, pravne ili tehničke struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- posjedovanje osnovnog znanja za rad na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje,
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. dokaz o posjedovanju osnovnog znanja za rad na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. iur.Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare