Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 07.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Geografija

- dan
Poslodavac:
Srednjoškolski centar Ilijaš
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Ilijaš
Rok prijave:
07.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Javni konkurs za prijem uposlenika JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš
I L I J A Š
Na osnovu člana 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.23/10), člana 159. Pravila, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24650-30/16 od 01.08.2016.godine, , Javna ustanova Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš iz Ilijaša raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU
I
Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet:


Geografija, jedan izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine,

Uslovi: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove za nastavnika propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za gimnaziju, tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole i to:

- VII stepen ili završen najmanje II ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja,

Uz prijavu na javni konkurs sa kraćom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:

1. Obavezna dokumentacija:
a) Odgovarajuću diplomu
b) Izvod iz matične knjige rođenih
c) Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

2. Dodatna dokumentacija
a) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom,
d) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja spreme i profila koji se traže konkursom,
e) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) Uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) Uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,
j) Dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
k) Pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju..
Kriteriji, procedura, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-2383/16 od 12.08.2016.godine.
Nakon pravosnažnosti i konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je dužan zaključiti ugovor o radu sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17.stav (4) i (5) Pravilnika.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu škole: Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš, ulica Kakanjska broj 16.- 71380 Ilijaš.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare