Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ekspert za vođenje projekata – elektroinženjer

- dana
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
17.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 09/14, 37/15, 48/16 i 9/17) i Dopune Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-056/17 od 29. 11. 2017. godine, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-069/17 od 26. 12. 2017. godine, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

NA NEODREĐENO VRIJEME U
II. ODJELjENjU ZA KOMUNALNE POSLOVE
Pododjeljenju za razvoj i strategiju komunalnih usluga

1. Ekspert za vođenje projekata – elektroinženjer

Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- učestvuje u koncipiranju strategije za upravljanje i snabdijevanje Brčko distrikta BiH iz domena
električne energije;
- učestvuje u izradi akcionih planova implementacije programa razvoja iz domena elektroenergetike;
- učestvuje u izradi idejnih rješenja napajanja električnom energijom pojedinih naselja i dijelova urbanih cjelina;
- vrši analizu porasta potrošnje električne energije, prati i analizira stepen elektrifikacije pojedinih
naselja i mogućnosti unapređenja stanja u toj oblasti;
- analizira realizaciju programa razvoja, izgradnje i sanacije elektroenergetskih objekata;
- analizira stanje infrastrukture iz svoje nadležnosti po vrstama, lokaciji i stepenu razvijenosti;
- vrši ocjenu poslovnog okruženja za razvoj infrastrukturnih investicija;
- na osnovu prikupljenih informacija i analiza, priprema prijedlog programa i plana realizacije
kapitalnih investicija u oblasti elektroradova;
- radi na izradi i razradi idejnih rješenja iz svoje nadležnosti;
- organizuje izradu idejnih rješenja i potrebne investiciono-tehniĉke dokumentacije;
- predlaže šefu Pododjeljenja i šefu Odjeljenja izradu zakonskih i podzakonskih akata;
- uĉestvuje u izradi budžeta Pododjeljenja i budžeta Odjeljenja;
- priprema projektne zadatke iz svoje nadležnosti;
- priprema izvještaje o radu;
- učestvuje u pripremi i izradi plana rada Odjeljenja i programa rada Odjeljenja;
- sarađuje s drugim organima i institucijama s ciljem realizacije projekata;
- osigurava administrativne preduslove za pokretanje procedura javnih nabavki s ciljem izrade analiza,
elaborata, studija i idejnih rješenja za razliĉite prostorne obuhvate kao i na nivou čitavog Brčko
distrikta BiH i sam uĉestvuje u izradi analiza, elaborata, studija i idejnih rješenja;
- vrši identifikaciju i procjenu projekata potrebnih za realizaciju, a s ciljem poboljšanja opće komunalne
usluge;
- planira dugoročni i kratkoročni razvoj kapitalne infrastrukture iz nadležnosti Odjeljenja na nivou
Brĉko distrikta BiH;
- izrađuje plan i program rada, ukljuĉujući i identifikaciju projekata;
- priprema postupke javnih nabavki u okviru svoje djelatnosti;
- izrađuje studije izvodljivosti infrastrukturnih projekata u oblasti elektroenergetike i uliĉne rasvjete;
- implementira strateške ciljeve iz strategija u komunalnoj oblasti;
- ispituje tržište u oblasti komunalnih usluga i komunalne infrastrukture;
- provodi stručan nadzor nad realizacijom projekata Odjeljenja;
- učestvuje u procedurama i komisijama u vezi s javnim nabavkama i drugim komisijama u skladu s
nadležnostima i obavezama Odjeljenja za komunalne poslove;
- učestvuje u procedurama u vezi s evropskim integracijama;
- priprema i izrađuje plan javnih nabavki;
- vrši analizu i daje primjedbe na nacrte prostorno-planske dokumentacije;
- vrši analizu i daje primjedbe na nacrte zakona i podzakonskih akata;
- učestvuje u javnim raspravama u vezi s djelatnošću Odjeljenja;
- radi pod neposrednim rukovodstvom šefa Pododjeljenja za razvoj i strategiju komunalnih
usluga i za svoj rad odgovara istom;
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i šefa Pododjeljenja, u skladu s važećim
zakonskim i podzakonskim propisima.

Kvalifikacija za radno mjesto:
- stečena diploma visokog obrazovanja u trajanju najmanje četiri godine, odnosno visoka stručna
sprema (VSS), VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, elektrotehničke struke;
- tri godine radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke struĉne spreme;
- položen ispit za rad u organima uprave, ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim
organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne
uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;
- poznavanje rada na računaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Platni razred: VIII2 (mjeseĉna neto plata 1.693,49 KM, prije oporezivanja).
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i krivično su odgovorni za taĉnost podataka navedenih u prijavi.

Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se protiv njega ne vodi krivični postupak za sva krivična djela, osim za krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine (počevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, uslijed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.

Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se liĉno u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRČKO DISTRIKTA
BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 17.01. 2018. godine do 15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH i na web stranici
Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH i traje do 17.01.2018. godine.

NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu
ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŢBENE INTERNET STRANICE Vlade
Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s članom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta
BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju
položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija.
Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.
Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju dokumente kojim dokazuju tačnost podataka kojim se potvrđuje ispunjavanje općih i posebnih uslova.
(Kvalifikacija za radno mjesto).
Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare