Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Domar-ložač

- dana
Poslodavac:
JU Šesta osnovna škola Ilidža - Stup
Kategorija:
Instalacija - Održavanje - Popravak
Mjesto rada:
Ilidža
Rok prijave:
01.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU “ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA-STUP
Bare kod Stupa 63

Na osnovu člana 75. i 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04; 21/06; 26/08; 31/11 i 15/13), člana 100. Pravila JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža- Stup, člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. Novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.godine), saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24649-51-1/16 od 24.10.2016. godine i odluke Školskog odbora broj: 02-1176/16 od 18.11.2016. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Domar-ložač- 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 01.12.2016. do 31.08.2017.godine

Za navedeno radno mjesta, kandidati pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i uslove predviđene Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu, i to:
VK ili KV radnik mašinske, građevinske ili elektro struke i 3 godine radnog iskustva u struci. Položen vatrogasni ispit i ispit za rukovaoca parnim postrojenjima.

Kandidati trebaju dostaviti :
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije)
a) prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi
c) izvod iz matične knjige rođenih
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije)
a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji
odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom
b) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja
stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja
stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
e) uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona
Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
f) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje
posla koji se traže konkursom,
g) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u
skladu sa Zakonom i članom 12.Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama kao i javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl.novine KS broj: 3/13“).
h ) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim
ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl.novine KS broj 3/13“ ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika sa kriterijima za prijem zapaslenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016. godine.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru zaposlenika, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju koje nije starije od 6 mjeseci, te obavezno i dodatnu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang-liste u skladu sa članom 17 stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom “za javni konkurs” na adresu: JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža- Stup, Ulica: Bare kod Stupa 63, 71210 Ilidža.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 30 dana.
Napomena: Sa najviše rangiranim kandidatima, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno obavješteni. Kandidati koji ne pristupe provjeri, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, odnosno od 23.11.2016.godine do 01.12.2016.godine
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare