Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Docent

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
21.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine
HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačka 37. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata o raspisivanju konkursa broj: 101 - 1752/18 od 2.7.2018. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

I
Raspisuje se konkurs za (re)izbor u zvanje:
- docent za područje Prirodnih nauka, polje Hemija, grana Opšta hemija na Univerzitetu “Džemal
Bijedić” u Mostaru, organizaciona jedinica - Nastavnički fakultet - 1 izvršilac.

II
1. OPIS POSLOVA:
1.1. NASTAVNIK
▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta;
▪ predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa;
▪ preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran;
▪ priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju
utvrđenom nastavnim programom;
▪ vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;
▪ radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za
izvođenje vježbi;
▪ obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
▪ redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
▪ podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka;
▪ predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta;
▪ učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
▪ učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
▪ organizuje i izvodi naučnoistraživački rad;
▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana

III
2. Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da
ispunjavaju posebne uslove konkursa:
2.1. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta su:
- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
- najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama1, iz odgovarajuće oblasti;
- pokazane nastavničke sposobnosti; te
- da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti
/nastavnog predmeta za koju/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za izbor u
zvanje.
Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova:
- - da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu;
- da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu;
- da je prezentirao najmanje jedan rad na naučnom skupu;
- da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca.
2.2. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje
kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.

IV
DOKAZI
Kandidati uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA KONKURSA:
Za poziciju 2.1 (docent)
1. Biografiju (CV);
2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
3. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
4. Dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2. 1. (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje 2 od 4 uslova)
5. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.
Dokument pod rednim brojem 5 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici
ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora.

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama
i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

V
Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u
zatvorenoj koverti, na adresu:
UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU
SJEVERNI LOGOR B.B. , 88 104 MOSTAR

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:
(Prijava na konkurs za izbor nastavnika u zvanje i pozicije na koju se konkuriše - NE OTVARATI).
Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".
Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru
A: Sjeverni logor bb, 88 104 Mostar
T: 387 36 281 039
F: 387 36 570 032
E-mail:univerzitet@unmo.ba
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare