Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.02.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Docent za područje Društvenih nauka, polje Ekonomija

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
22.02.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata o raspisivanju konkursa broj: 101-294/18 od 30. 1. 2018. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika


I

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje:docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje Društvenih nauka, polje Ekonomija, grana Turizam, na Studiju turizma (Ekonomski fakultet) - 1 izvršilac.


II

1. OPIS POSLOVA:

1.1. NASTAVNIK

daje prijedlog nastavnog programa predmeta;
predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa;
preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran;
priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom;
vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;
radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi;
obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka;
predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta;
učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
organizuje i izvodi naučnoistraživački rad;
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana


1.2. SARADNIK

priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika;
pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;
obavlja konsultacije sa studentima;
učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom;
priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina;
radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena;
učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu;
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III

1. OPĆI USLOVI:

- da je državljanin BiH;

- da je stariji od 18 godina;

- da ima opću zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;2. POSEBNI USLOVI:

2.1. USLOVI ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Nastavnici se biraju u zvanje: docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora.2.1.1 Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta su:

- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

- najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće oblasti; - pokazane nastavničke sposobnosti;

- da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti /nastavnog predmeta za koju/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje.Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova:

- da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu;

- da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu;

- da je prezentirao najmanje jedan rad na naučnom skupu;

- da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca.2.1.2 Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora su:

- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

- proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti;

- objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta,

- uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.2.2. USLOVI ZA IZBOR SARADNIKA

Saradnici se biraju u zvanje asistenta, višeg asistenta i lektora.2.2.1. Uslov za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta je:

- završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti.2.3. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.IV

DOKAZI

Kandidati za izbor u nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:NASTAVNICI

Za poziciju 2.1.1 (docent)

1. Biografiju (CV);

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

3. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;

4. Dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2. 1. 1. (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje 2 od 4 uslova)

5. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavlja kandidat koji bude izabran u roku od 5 dana od prijema Odluke o izboru, a to su :

- Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);

- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

- Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);

- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);Dokument pod rednim brojem 5 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).Za poziciju 2.1.2. (vanredni profesor)

1. Biografiju (CV);

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

3. Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;

4. Objavljenu knjigu;

5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;

6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa;

7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 5 dana od prijema Odluke o izboru, a to su :

- Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);

- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

- Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);

- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).SARADNICI

Za poziciju 2.2.1. (Viši asistent)

1. Biografiju (CV);

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne oblasti;

3. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 5 dana od prijema Odluke o izboru, a to su : -

Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);

- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

- Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);

- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);Dokument pod rednim brojem 3 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran. V Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU
SJEVERNI LOGOR B.B.
88 104 MOSTAR


NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom Fakulteta i pozicije na koju se konkuriše - NE OTVARATI).

Na poleđini koverte treba biti naznačeno : ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru
A: Sjeverni logor bb,
88 104 Mostar
T: 387 36 570 090 F: 387 36 570 032
E-mail:univerzitet@unmo.ba
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare