Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.07.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Osnovna škola Desanka Maksimović
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Stanari
Rok prijave:
18.07.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” STANARI

74 208 STANARIJAVNI KONKURS

za izbor direktora JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” StanariI – Predmet

Školski odbor JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari.II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Za svoj rad odgovara Vladi Republike Srpske, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.III – Mandat (vrijeme za koje se vrši imenovanje)

Direktor JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari te Pravilnikom o radu.Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnosV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina i

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus prvi u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koji se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.VI – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni uz prijavu da prilože:

1) uvjerenje o državljanstvu;

2) izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija),

3) diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;

6) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost);

7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu:

9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili u ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.VII – Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari, 74208 Stanari, sa naznakom - Javni konkurs za izbor direktora osnovne škole.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.VIII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dostavlja Školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare