Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.02.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna škola Stevan Nemanja
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bijeljina
Rok prijave:
28.02.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: IZBOR I IMENOVANJE DIREКTORA -JU OŠ „STEVAN NEMANJA“ DRAGALJEVAC GORNJI

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “ Stevan Nemanja “ Gornji Dragaljevac


Na osnovu člana 137. i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18), člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16 i 66/18), i člana 2. i 3. Pravilnika o uslovima izbora i razrešenja direktora osnovne škole (Službeni glasnik RS broj:49/18) Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „ Stevan Nemanja’’ Dragaljevac Gornji, raspisuje


JAVNI КONКURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREКTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠКOLE „STEVAN NEMANJA“ DRAGALJEVAC GORNJI

I – Predmet Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „ Stevan Nemanja’’ Dragaljevac Gornji raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „ Stevan Nemanja’’ Dragaljevac Gornji.

II - Opis poslova Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - MandatDirektor Javne ustanove Osnovne škole „ Stevan Nemanja’’ Dragaljevac Gornji se bira na period od 4 (četiri) godine.Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursuZa direktora Javne ustanove Osnovne škole „ Stevan Nemanja’’ Dragaljevac Gornji može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:1. Opšti uslovi:- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:
- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’’ Službeni glasnik RS’’ broj 44/17 i 31/18).
- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

V– Potrebna dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
- Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
- Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o državljanstvu, - Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome ,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,-

-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Кratku biografiju sa podacima o o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:Javna ustanova Osnovna škola „ Stevan Nemanja’’ Dragaljevac Gornji, 76 323 Dragaljevac sa naznakom
- Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „ Stevan Nemanja’’ Dragaljevac Gornji

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „ Stevan Nemanja’’ Dragaljevac Gornji u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare