Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna škola Liskovac
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Pećigrad
Rok prijave:
24.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 155. stav 4. alineja d) i 157. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik USK-a”, broj:5/04), te na osnovu člana 112. Pravila JU Osnovne škole “Liskovac” i Odluke Školskog odbora broj: 610-584/18 od dana 29. 06. 2018.godine. Školski odbor na svojoj 9. redovnoj sjednici raspisuje

KONKURS/ NATJEČAJ
za imenovanje direktora/ice JU Osnovne škole “Liskovac” Liskovac

Opis pozicije direktora/ice:
a. Rukovodi radom škole;
b. Zastupa školu i odgovara za zakonitost rada škole; c. Stara se o ostvarivanju Nastavnog plana i programa škole;
d. Odlučuje o raspoređivanju radnog osoblja u školi i vrši ocjenjivanje njihovog rada, odlučuje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slučaju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvještava Ministarstvo i Pedagoški zavod;
e.Podnosi Školskom odboru izvještaj o radu i rezultatima rada; f Izvršava odluke stručnih organa i Školskog odbora; g Informira Školski odbor o financijskom poslovanju; h vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima škole.

Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine.
kandidat/kinja mora ispunjavati slijedeće uvjete:

A OPĆI UVJETI:
daje stariji/a od 18 godina,
daje državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX Ustava BiH),
da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u ustanovi pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
da nije lice kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci
da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
da nije član zakonodavne, izvršne, sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Feredaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” da nema privatni financijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira.

B) POSEBNI UVJETI:
da kandidat/kinja ima višu ili visoku stručnu spremu (VI ili VII stepen), odnosno završen I ili II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovarajuće škole, odnosno pedagoga ili psihologa i najmanje pet godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnim ustanovama; sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnosti donošenja odluka.

Uz prijavu, koja treba sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat/kinja treba dostaviti: uvjerenje o državljavljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) izvod iz matične knjige rođenih
uvjerenje o nakažnjavanju (Kantonalni sud, ne starije od 6 mjeseci) ovjerenu kopiju diplome o završenom obrazovanju uvjerenje o položenom stručnom ispitu uvjerenje o radnom stažu u obrazovanju
ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao na rezultat disciplinske mjere na bilo kom na nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
ovjerena izjava da ne podliježe odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i
Zakona o ministarskim, vladinim i dmgim imenovanjima Federacije BiH,
ovjerena izjava da nema privatni ili financijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana zadnje objave oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Po okončanju konkursne procedure kandidat/kinja koji/a bude je u personalni dosije dostaviti i sljedeće dokumente:
uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo (izdato od nadležnog MUP-a, ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o nekažnjavanju za privredni prijestup pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (MUP, ne stariji od 6 mjeseci)
uvjerenje da nije lice kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandidira (Općinski sud, ne starije od 6 mjeseci,)

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Liskovac” Liskovac bb 77227 Pećigrad, uz naznaku “Prijava na javni konkurs - imenovanje direktora Škole”.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare