Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dan
Poslodavac:
Osnovna škola Petar Kočić Šibovska
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
21.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: I – Predmet
Školski odbor JU OŠ „Petar Kočić“ iz Šibovske raspisuje Javni konkurs za izbor i
imenovanje direktora JU Osnovne škole „Petar Kočić“ Šibovska.

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje
djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi , ministru i Školskom odboru .
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih
službi i statutom škole.

III - Mandat
Direktor JU OŠ „Petar Kočić“ se bira na period od 4 (četiri) godine.
Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje
direktora, ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa
za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne
alineje.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa
opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU OŠ „Petar
Kočić“Šibovska te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU OŠ»Petar Kočić» može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji
ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i sa
Izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik
Republike Srpske“ broj: 31/18,) , i to:

1. Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad
2) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240
ECTS bodova ili ekvivalent,odnosno da ispunjava uslove člana 177. Stav 1.Zakona o
osnovnom vaspitanju i obrazovanju ili uslove iz člana 5.stav 2. Zakona o Izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnov vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“
broj: 31/18,),
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na
predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije
pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,
službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad
djetetom ili maloljetnim licem.
VI – Sukob interesa
Kandidati za izbor i imenovanje direktoraJU OŠ“Petar Kočić“Šibovska, ne mogu obavljati
dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano
odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni
glasnik Republike Srpske“ br. 73/08), niti mogu biti na funkciji u političkoj stranci - član 5.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik
Republike Srpske“, br. 25/03).

VII – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni priložiti:
- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
- Izvod iz Matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
- Dokaz,odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Dokaz o dužini radnog iskustva u prosvjeti (najmanje pet godina),
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- Prijedlog programa rada za mandatni period,
- Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.
VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
JU Osnovna škola „Petar Kočić“, Šibovska bb, 78433 Šibovska, sa naznakom za Javni konkurs za
izbor i imenovanje direktora Osnovne škole.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama Glas
Srpske .
Neblagovremene i nepotpune prijave Školski odbor neće uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični
zahtjev.

IX – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju
direktora JU Osnovne škole „Petar Kočić“, u roku od osam (8) dana od dana od dana prispijeća
Rješenja Vlade.

Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare