Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
U Srednja škola primijenjenih umjetnosti
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
11.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 143. i člana 146. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene Novine Kantona Sarajevo br 23/17 od 15. juna 2017. godine ) člana 117. tačka 2 Pravila JU Srednje škole primijenjenih umjetnosti i Odluke Školskog odbora br: 11-691/17 od 23.11.2017. godine, Školski odbor JU Srednje škole primijenjenih umjetnosti raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE ŠKOLE
NA PERIOD OD 4 GODINE
I- UVJETI KONKURSA

1. Kandidat za direktora škole dužan je ispunjavati slijedeće opće uvjete:

a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH ( bilo na nivou države i entiteta ) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs
b) da se na njega ne odnosi član IX st. 1 Ustava BiH
c) da nije osuđivan za krivično djelo za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem
dužnosti direktora škole
d) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora
e) da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu
interesa u organima vlasti u F BiH Zakonom o ministarskim i drugim imenovanjima u
F BiH
2.Pored općih uvjeta kandidat za direktora mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

a) u pogledu stručne spreme uvjete za nastavnika ili pedagoga škole u koju konkuriše
b) da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na
poslovima u nastavi, ili na pedagoško- psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme
koja se traži za radno mjesto
c) da ima najmanje VII stepenstručne spreme, odnosno najmanje II ciklus bolonjskog
visokoobrazovnog procesa i položen ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad,
odnosno stručni ispit
d) da ima najmanje zvanje mentora
II –SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
1.Prijava na konkurs
2.Biografija –CV
3.Diploma o završenoj stručnoj spremi,
4.Izvod iz matične knjige rođenih
5.Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci )
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad, odnosno
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
7.Rješenje o sticanju posebnog zvanja (najmanje mentor)
8.Potvrda o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža i radnog iskustva u obrazovanju
9.Uvjerenje da nije potvrđena optužnica, ili izrečena pravosnažna presuda, ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju tri mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca), izdata od nadležnog organa
10.Potpisana i ovjerena izjava od strane nadležne Općinske službe kojoj kandidat potvrđuje
slijedeće:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezltat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
b) da se na kandidata ne odnosi član IX st 1 Ustava BiH;
c) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora;
d) da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim imenovanjima F BiH
Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat dostavlja školi po imenovanju za direktora škole.
III-DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA

Prijavu sa traženim dokumentima kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti, lično u Sekretarijat škole, ili poštom preporučeno na adresu:

JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti, ul. Gimnazijska 11. sa naznakom Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole –NE OTVARAJ

IV-KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja, te je rok za dostavu dokumentacije 11.12.2017.god.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
V-DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU DIREKTORA

Direktora Škole imenuje Školski odbor uz SAGLASNOST Vlade Kantona Sarajevo, na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor je dužan, nakon provedene procedure koja podrazumijeva pribavljanje saglasnosti od strane Vlade Kanona Sarajevo, donijeti odluku o imenovanju direktora Škole.
VI-NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni, putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 ( osam)dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora Škole.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, službenoj internetskoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i oglasnoj ploči škole, dana 24.11.2017.godine.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare