Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po zaključku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisujeJAVNI OGLAS
za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u

Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini1/01 Direktor

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Agenciji. Obavlja zadatke utvrđene zakonima ili drugim relevantnim propisima. Provodi politike usvojene od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i drugih nadležnih institucija. Upravlja i nadzire rad Agencije, sa ciljem obezbjeđenja zakonitosti, transparentnosti, javnosti, ekonomičnosti i poslovne nepristrasnosti u vršenju poslova Agencije. Obezbjeđuje da se poslovi i radni zadaci u Agenciji obavljaju kvalitetno i stručno uz racionalno korištenje radnog vremena, vrši kontrolu kvaliteta i provjeru izvršenja. Obezbjeđuje ravnomjernu distribuciju poslova, optimalno korištenje finansijskih i ostalih resursa. Rukovodi i koordinira rad rukovodećih državnih službenika u planiranju poslova i zadataka, posebno u izradi programa rada i finansijskog plana te prati njihovo izvršavanje. Formira ili učestvuje u definisanju zadataka i strukture komisija, radnih grupa i sl. Učestvuje u pripremi sjednica Upravnog odbora, u radu sjednica Upravnog odbora, te obezbjeđuje nesmetan rad Upravnog odbora. Izvještava Upravni odbor Agencije i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o svim relevantnim pitanjima od značaja za rad Agencije. Podnosi godišnji izvještaj, preko Upravnog odbora Agencije, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom. Obezbjeđuje ostvarivanje mandata Agencije na izradi nacrta i prijedloga izmjena i dopuna Zakona i podzakonskih akata o osiguranju u Bosni i Hercegovini u cilju osiguranja njihove djelotvornosti i svrsishodnosti. Osigurava i organizuje kvalitetno pružanje tehničke i savjetodavne pomoći Agencije svim učesnicima na tržištu osiguranja. Odgovara za organizaciju i izvršenje svih drugih zadataka koji proističu iz Zakonom utvrđenog mandata Agencije. Odgovoran je za ostvarivanje saradnje sa relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini sa ciljem obezbjeđivanja i unapređenja sistema osiguranja (Ministarstvom finansija i trezora Bosne i Hercegovine, entitetskim ministarstvima finansija, entitetskim agencijama za osiguranje, osiguravajućim društvima, udruženjem osiguravača, Biroom zelene karte, uredima za reviziju, Službenim listom Bosne i Hercegovine, i dr). Ostvaruje saradnju, razmjenu iskustava i odgovarajuću koordinaciju sa sličnim institucijama nadležnim za osiguranje u drugim zemljama, Evropskom komisijom, relevantnim međunarodnim organizacijama, i sl. Osigurava odgovarajuće predstavljanje i saradnju BiH na međunarodnom planu osiguranja. Osigurava redovno praćenje relevantnih informacija, sličnih institucija u drugim zemljama, kao i Evropskog suda pravde. U skladu sa ukupnom politikom evropskih integracija Bosne i Hercegovine, kao i odvijanjem ukupnog Procesa stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, koordinira usklađivanje legislative Bosne i Hercegovine u oblasti osiguranja sa odnosnom legislativom Evropske unije. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor Agencije i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, te druge poslove utvrđene zakonima, podzakonskim aktima i drugim propisima.

Posebni uslovi: ekonomski ili pravni fakultet; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima; položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru; iskustvo u međunarodnoj saradnji; dobre komunikacijske sposobnosti; iskustvo u finansijskom sektoru; primjereno poznavanje prava Evropske unije.

Status: državni službenik na položaju sekretara sa posebnim zadatkom.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.621,05 KM

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilacNapomena za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine,

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formirat će se jedna (1) komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

- univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome), ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatka diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

- uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

- dokaza o iskustvu u finansijskom sektoru (potvrde ili uvjerenja ili certifikati ili drugi relevantni dokumenti);

- dokaza o iskustvu u međunarodnoj saradnji (potvrde ili uvjerenja ili certifikati ili drugi relevantni dokumenti);

- dokaza o primjerenom poznavanju prava Evropske unije (potvrde ili uvjerenja ili certifikati ili drugi relevantni dokumenti);

- dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;II Svojeručno potpisan:

- popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. fakultetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

- U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci.

- U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

- U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluka o zasnivanju radnog odnosa – isti dokazuje samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluka o prestanku radnog odnosa – dokazuje samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, precizan period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

- U pogledu dokazivanja nivoa znanja znanja stranog jezika i rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

- Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

- Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Izuzetno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

- Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka), i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, broj. 63/16). Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 20.10.2016. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

“Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini“

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare