Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 31.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K
Kategorija:
Državna služba i uprava, Menadžment i upravljanje, Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
31.05.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), članka 105. stavak 1. i stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i točke II. Zaključka Vlade HNŽ broj: 01-1-02-912/17 od 26.04.2017. godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, raspisuje:

PONOVNI JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje kandidata za direktora
Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije


Oglašava se upražnjena pozicija direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽDirektor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ………………. 1 izvršitelj


Opis pozicije:

Organizira rad i poslovanje Zavoda, osigurava provođenje dogovora, sporazuma i ugovora koje je Zavod zaključio ili im pristupio, skrbi o pravodobnom osiguranju financijskih sredstava potrebnih za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja, o njihovoj namjenskoj uporabi i o zakonitom i pravodobnom ostvarivanju prava osiguranih osoba, daje naloge za izvršavanje financijskog plana zavoda i drugih akta Upravnog vijeća, skrbi o pripremi svih akata i materijala za čiju je izradu nadležan Zavod, a koje razmatraju i o njima odlučuju tijela vlasti i Upravno vijeće, rješava o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima, donosi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji stručne službe uz suglasnost Vlade županije/kantona, rukovodi radom stručne službe i donosi naputke, instrukcije i naredbe u cilju zakonitog, pravilnog i pravodobnog obnašanja poslova, obrazuje radne skupine za izradu složenijih akata i materijala, skrbi o pripremi i organiziranju sjednica Upravnog vijeća, te odbora i komisija Upravnog vijeća, provodi i organizira izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Upravnog vijeća i njihovih odbora i komisija, u skladu s financijskim planom odobrava nabavku roba, obavljanje usluga i ustupanje radova potrebnih za rad stručne službe čija ukupna vrijednost pojedinačno nije veća od 15.000,00 KM, skrbi o ostvarivanju javnosti rada Zavoda, njegovih tijela i stručne službe, donosi odluke o izboru rukovodećih djelatnika, donosi odluke o prijemu i raspoređivanju uposlenika na poslove i zadatke, vrši druge poslove koji su mu zakonom, podzakonskim propisima, statutom i drugim općim aktima stavljeni u nadležnost.

Direktor Zavoda se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine i po isteku razdoblja može biti ponovo imenovan.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:a) Kandidat za nominiranje treba ispunjavati sljedeće OPĆE uvjete:

da je stariji od 18 godina,
da je državljanin Bosne i Hercegovine
da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 godine prije kandidiranja,
da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
da nije osuđivan za kazneno djelo i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,
da nema privatni financijski interes u Zavodu,
da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) i Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08),
da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH”, broj: 34/03 i 65/13).

b) Pored općih uvjeta kandidat za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja treba ispunjavati i slijedeće POSEBNE uvjete:

da ima visoku školsku spremu pravnog, ekonomskog ili medicinskog smjera i najmanje tri (3) godine radnog iskustva ili višu školsku spremu istog smjera i najmanje pet (5) godina radnog iskustva.

Prilikom procjene svih kandidata, vodit će se računa o sljedećim kriterijima:

sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje posla,
sposobnost nepristranog donošenja odluka,
komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,
rezultati rada ostvareni tijekom karijere,


Kandidati su dužni, uz prijavu, koja sadrži kraći životopis, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:

rodni list ,
uvjerenje o državljanstvu,
dokaz o završenoj školskoj/stručnoj spremi,
potvrda o radnom iskustvu u struci,
potpisane i ovjerene od nadležnog organa uprave izjave kandidata na alineje 3., 4., 5., 6., 7. i 8. pod A)


Javni oglas bit će objavljen u „SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH“; „VEČERNJEM LISTU“, „DNEVNOM AVAZU“ i WEB STRANICI VLADE HNŽ: www.vlada-hnz-k.ba

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Dan posljednje objave je 17.05.2017. godine.

Svi kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju, koji će biti obavljen sukladno članku 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Osobni podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06 i 76/11).

Kandidat koji se prijavio na javni oglas ili zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Prigovor se podnosi odgovornom javnom službeniku, a preslika se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučeno poštom, na adresu:Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi
Ulica Stjepana Radića br. 3
88 000 M o s t a r
uz naznaku «Prijava na javni oglas za imenovanje direktora
Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ»
- NE OTVARAJ –
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare